ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001, OHSAS 18001
ISO 27001
ISO 22000
HACCP
AQAP
ZKP
FSC
WSK
BRC

 

 

ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001:2008 (w Polsce znana jako PN-EN ISO 9001:2009) jest najbardziej znanym i rozpoznawalnym certyfikatem dotyczącym systemów zarządzania jakością. Może być wdrożona w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży, formy prawnej działalności czy wielkości firmy. Do głównych założeń normy ISO 9001 należą zorientowanie na potrzeby klienta, zaangażowanie kierownictwa w procesy zarządzania jakością, podejście procesowe do realizowanych zadań, a także ciągłe doskonalenie procesów. Korzyści płynące z uzyskania certyfikatu ISO 9001 to przede wszystkim wzrost zaufania klientów, poprawa wizerunku firmy, także w skali międzynarodowej, a także korzyści płynące z usprawnień procesów zarządzania zasobami, dostawami, obsługą klienta, wiedzą i przepływem informacj 

ISO 14001

Norma ISO 14001 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania środowiskowego. Ma na celu dostosowanie procesów w firmie do założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, a więc rozwoju społeczno-gospodarczego z zachowaniem troski o stan środowiska naturalnego, oraz norm środowiskowych zgodnych z prawem. Uzyskanie certyfikatu niesie za sobą wiele korzyści, między innymi zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, wynikający z bardziej wydajnego gospodarowania zasobami, poprawę wizerunku przedsiębiorstwa w społeczeństwie, możliwość zdobycia przewagi nad konkurentami, a także zmniejszenie lub wyeliminowanie efektów ryzyka związanego z brakiem dbałości o środowisko (np. zablokowania inwestycji). 

PN-N 18001, QHSAS 18001

Standardy OHSAS 18001 oraz jego polski odpowiednik PN-N 18001 (znany także jako ISO 18001) to normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a także bezpieczeństwa osób trzecich znajdujących się na terenie firmy. Wdrożenie jednego z tych standardów w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie firmą w obszarze BHP, dotyczy to przede wszystkim eliminacji ryzyka wypadków na obszarze przedsiębiorstwa, metod postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, a także zapobiegania chorobom zawodowym. Prowadzi do poprawy warunków na stanowiskach pracy, a co za tym idzie, także lepszego nastawienia pracowników do firmy i większej wydajności ich pracy. 

ISO 27001

Międzynarodowa norma ISO 2700, w Polsce przyjęta jako PN-ISO/IEC 27001, dotyczy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. W Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o ochronie informacji niejawnych, stosowanie standardów zabezpieczenia informacji jest wymagane w jednostkach, które przechowują dane osobowe klientów. Norma ta obejmuje działania powiązane z bezpieczeństwem informacji we wszystkich obszarach działalności firmy. 

ISO 22000

Certyfikat ISO 22000 dotyczy bezpieczeństwa żywności. Mogą się o niego starać producenci z każdego etapu wytwarzania żywności, ale także opakowań artykułów spożywczych i sprzętu przeznaczonego do pracy z  żywnością. Wdrożenie tej normy ułatwia komunikację z dostawcami oraz sprzedawcami, zwiększa zaufanie klientów oraz usprawnia proces zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 

HACCP

System HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) został opracowany w celu szybkiego rozpoznawania i skutecznego reagowania na zagrożenia pojawiające się przy produkcji i dystrybucji żywności. Certyfikat HACCP jest szeroko rozpoznawalny na całym świecie. Zgodnie z prawem polskim i europejskim, do wdrożenia systemu HACCP są zobligowane wszystkie firmy zajmujące się produkcją lub obrotem żywnością.

AQAP

AQAP jest systemem standaryzującym stworzonym przez NATO, który stanowi uzupełnienie normy ISO 9001. Dotyczy standardów jakości dostaw dla wojska. Jest wymagany przez instytucje rządowe u wszystkich dostawców, podmiotów realizujących prace badawczo-rozwojowe i wytwarzających produkty lub świadczących usługi na rzecz wojska. 

ZKP

ZKP, czyli system zakładowej kontroli produkcji, dostosowuje standardy w przedsiębiorstwach produkcyjnych do wymagań prawa unijnego. Posiadanie certyfikacji ZKP jest obligatoryjne dla producentów wyrobów budowlanych. Zapewnia stabilność procesu produkcji i zgodność produktu z ustaleniami technicznymi. Certyfikat ZKP zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa wśród klientów i zwiększa jego konkurencyjność. 

FSC

FSC to certyfikat wydawany przez organizację o tej samej nazwie (Forest Stewardship Council – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej). Dotyczy firm zajmujących się przetwórstwem drewna, na każdym etapie procesu. Certyfikat świadczy o tym, że przedsiębiorstwo pozyskuje drewno w sposób przyjazny środowisku. 

WSK

Zgodnie z prawem polskim, certyfikat WSK (Wewnętrzny System Kontroli) jest wymagany dla firm zajmujących się obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (np. uzbrojenia). Obowiązek ten ma na celu utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Chcąc uzyskać certyfikat, przedsiębiorstwo musi wykazać się znajomością odbiorcy dostawy, parametrów produktu, możliwości jego zastosowania oraz uważnie śledzić dostawę i dokumenty dostawy. 

BRC

Standard BRC (British Retail Consortium) łączy w sobie normy zawarte w standardach ISO 9001, HACCP, GMP i GHP. W zależności od rodzaju certyfikatu BRC, może on być przeznaczony dla producentów żywności, opakowań do żywności, ale także produktów innych niż spożywcze. Świadczy o bezpieczeństwie żywności oraz higienicznych warunkach produkcji.