Poddziałanie 1.4 - „Wsparcie projektów celowych" 

 

Program został stworzony, by zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki 

i wzmocnić współpracę ośrodków biznesu i nauki. Rezultaty prac instytucji badawczo-naukowych często nie odpowiadają potrzebom klientów w zakresach prowadzonej działalności, co wpływa na słabszą pozycję naszej gospodarki na tle pozostałych. Według pracowników Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii wykorzystanie przez polskie przedsiębiorstwa wyników badań naukowców jest niedostateczne, co w dobie kryzysu dodatkowo osłabia naszą gospodarkę. 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako, instytucja wdrażająca udziela wsparcia finansowego następującym beneficjentom:

ñ mikro przedsiębiorstwu

ñ małemu przedsiębiorstwu

ñ średniemu przedsiębiorstwu

ñ innemu niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca 

 

Badania mogą być prowadzone przez przedsiębiorców rozdzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi lub innymi niepowiązanymi przedsiębiorstwami. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac "badania i rozwój" powstałych w czasie realizacji projektu celowego. Warunek ten można zrealizować na dwa sposoby:

1. implikować wyniki B+R (badania i rozwój) do własnej działalności gospodarczej

2. wprowadzić wyników tych prac do działalności innego przedsiębiorcy

 

Program „Innowacyjna Gospodarka” umożliwia dotowanie projektów badawczo rozwojowych, w tym- przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe, prace rozwojowe) do chwili powstania prototypu. Dotacja na projekt wynosi maksymalnie 7,5 mln euro, natomiast intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

 

ñ dla mikro- i małych przedsiębiorców- 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem-w przypadku badań przemysłowych lub 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem-w przypadku prac rozwojowych

ñ dla średnich przedsiębiorców- 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, lub 35% w przypadku prac rozwojowych

ñ dla przedsiębiorcy innego niż mikro-przedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca- 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, lub 25% w przypadku prac rozwojowych

Termin naboru wniosków nie jest ciągły. 

 

Poddziałanie 3.1 - „Inicjowanie działalności innowacyjnej"

 

PO IG daje możliwość dofinansowania kosztów badań związanych z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażania. Celem bezpośrednim poddziałania 3.1 jest podwyższenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań w przedsiębiorstwach. 

Środki mogą uzyskać instytucje wspierające formowanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. inkubatory biznesu, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odgrywa rolę instytucji wdrażającej. Udziela wsparcia na projekty związane 

z wyszukiwaniem oraz diagnozowaniem innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców. Zajmuje się również przygotowaniami do utworzenia nowego przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu (tzw. preinkubacja) oraz inwestycjami kapitałowymi w nowopowstałe przedsiębiorstwo.

Wielkość dofinansowania na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić nawet do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia takim wsparciem. Wejście kapitałowe w nowoutworzone przedsiębiorstwo – poniżej 50% udziałów i nie więcej niż 200 tys. euro.

 

Wielkość wsparcia na wydatki związane z przeprowadzonymi badaniami rozwiązania innowacyjnego, analizą rynku dla rozwiązania innowacyjnego, opracowaniem biznesplanu 

i studiów wykonalności, a także przygotowaniami do rozpoczęcia działalności gospodarczej bazującej na rozwiązaniu innowacyjnym nie mogą przewyższyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

 

Główne kryteria do spełnienia przez beneficjenta:

ñ wnioskodawca gwarantuje potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny niezbędny do realizacja projektu

ñ osoby zaangażowane w zrealizowanie projektu posiadają wiedzę dotyczącą wdrażania wyników prac badań i rozwoju (B+R) 

ñ osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają minimum 2-letnie doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje w zakresie wykonywania analizy i komercjalizacji projektów innowacyjnych lub doświadczenie w realizowaniu inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym również wyjścia 

z inwestycji

ñ w efekcie realizacji projektu zwiększy się ilość przedsiębiorstw działających 

w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcie

Poddziałanie 3.3.1 - „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu"

 

Celem poddziałania 3.3.1 jest nakłonienie potencjalnych i obecnych przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty. Innym aspektem jest zwiększenie świadomości co, do możliwości uzyskiwania środków od inwestorów prywatnych np. takich jak „anioły biznesu”- poprzez działania promocyjne i informacyjne. Istotą poddziałania jest wprowadzenie zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności Wnioskodawcy mające na celu obniżenie ograniczeń dostępu do finansowania z zewnątrz o charakterze udziałowym. 

Wsparcie przeznaczone jest dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tego projektu podmiot automatycznie zobowiązuję się do nieodpłatnego zorganizowania szkoleń otwartych oraz świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców, a także do prowadzenia oddzielnej księgowości projektu.

Dofinansowane mogą zostać też instytucje otoczenia biznesu. W tym również istniejące i nowotworzone sieci inwestorów, podmioty świadczące usługi doradcze dla przedsiębiorstw- sieci aniołów biznesu, organizacje zrzeszające inwestorów, organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Aby móc wziąć udział w konkursie należy:

 

ñ posiadać osobowość prawną

ñ mieć siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

ñ nie działać w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczać zyski na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

ñ posiadać niezbędny kapitał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny niezbędny do realizacji projektu

 

 

Kwota wsparcia udzielonego dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 2 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Suma wydatków kwalifikowanych możliwych do objęcia dofinansowaniem wynosi do 100% wydatków.

W ramach poddziałania podmiot może uzyskać środki na kupno usług doradczych 

w zakresie przygotowywania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym, tj.:

ñ biznes planu

ñ studium wykonalności

ñ analizy ekonomicznej i finansowej

ñ wyceny spółek, usług prawniczych

ñ dokumentów informacyjnych

ñ prospektów emisyjnych

ñ planów strategicznych

ñ audytu i badań przedinwestycyjnych

ñ badań rynkowych

 

Dostępne są trzy źródła pozyskania kapitału:

Ø Business Angels

Ø Fundusze Venture Capital

Ø Pozostali inwestorzy

 

 

Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”

 

Poddziałanie 3.3.2 jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia korzystanie z usług doradczych co, pozwala na przygotowanie dokumentacji 

i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego inwestora. Dofinansowanie może wynosić do 50% poniesionych kosztów, a maksymalna kwota dofinansowania to 2 mln euro.