Dofinansowanie kierowane jest do instytucji i sieci otoczenia biznesu 

z przeznaczeniem ich wzmocnienia poprzez popieranie współpracy w ramach sieci. Rozwiązanie aprobuje wymianę doświadczeń czy wspólną obsługę klientów. Nacisk kładziony jest też na rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym – składającego się 

z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowych (poszukiwanie klienta). W każdym projekcie muszą uczestniczyć doradcy posiadający odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie gwarantując tym samym wysoki poziom świadczonych usług. Suma wydatków kwalifikowanych możliwych do objęcia dofinansowaniem wynosi do 85% wydatków.

Celem działania jest umożliwienie przedsiębiorcom z terenu całego kraju dostępu do wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych dla działalności innowacyjnej. Wsparcie mające na celu wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć udzielane jest na:

 

Ø Opracowanie i wdrożenie usługi nowej dla wnioskodawcy lub nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym, w tym:

◦ przeprowadzenie badania rynku odnośnie zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowaną usługę

◦ wypracowanie założeń realizacji usługi

◦ wdrożenie oraz świadczenie usług

 

„Nowa usługa” oznacza taką, której wnioskodawca nie miał dotychczas w swojej ofercie, czyli której dotychczas nie świadczył.

 

Usługami proinnowacyjnymi są np.:

▪ ocena potrzeb technologicznych

▪ promowanie technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych

▪ wdrażanie nowych technologii

▪ działania w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii

 

Ø Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez instytucje skupione w sieciach.

 

Przy czym „sieć” tworzą co najmniej 3 podmioty działające jednocześnie i wspólnie.

 

Ø Dofinansowanie tworzenia i rozwoju systemu informatycznego zawierającego informację o innowacjach, obsługującego jednostkę, koordynującego funkcjonowanie sieci.