Celem działania jest wzrost pozycji gospodarki Polski poprzez promocję kraju jako atrakcyjnego partnera gospodarczego. Oznaczenie jako, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu i liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową w Polsce. Promuje projekty mające na celu wejście na nowe rynki, a także wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Zawierają się w tym projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa jak i również projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. 

Kierowane do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw rozpoczynających lub planujących rozpoczęcie eksportu swoich produktów lub usług. Aby ubiegać się 

o dofinansowanie w ramach tego działania siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej. Maksymalny udział środków Unii Europejskiej w kwocie dofinansowania wynosi 85%. Kwota minimalna dofinansowania nie została ustalona.

 

Pomoc oferowana jest w ramach:

ñ zwiększenia poziomu eksportu

ñ poszerzenia współpracy z zagranicznymi partnerami

ñ zwiększenia rozpoznawalności produktów na rynkach zagranicznych

Działanie 6.1 w pakiecie usług dla MSP zawiera: 

ñ ocenę kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy; 

ñ doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące: 

◦ specyfiki rynku docelowego i możliwości działań promocyjnych na rynku docelowym

◦ przepisów, procedur, zwyczajów i praktyk handlowych warunkujących dostęp danego towaru do wybranego rynku

◦ możliwość wsparcia finansowego- w tym również finansowanie kosztów ubezpieczenia transakcji

◦ tworzenie strategii rozwoju, a w rezultacie opracowanie planu rozwoju eksportu

 

Powyższe usługi świadczone są przez wybrane przez PARP w ramach projektu systemowego instytucje doradcze, a okres ich realizacji nie przekracza 24 miesięcy.

 

ñ Co najmniej jeden z poniższych:

◦ wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym

◦ udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

◦ udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą

 

Podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć przynajmniej jedno spotkanie 

z potencjalnymi kontrahentami.

 

ñ Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towaru lub usługi na wybrany rynek zagraniczny.