Działanie 8.1 przeznaczone jest dla przedsiębiorstw mających zamiar świadczyć usługi drogą elektroniczną (czyli usługi cyfrowe) oraz wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym wynikiem takiego projektu jest wytworzenie e-usługi, a następnie jej świadczenie i bieżące unowocześnianie. 

Działaniem mogą zostać objęci mikro- i mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP. W ramach działania 8.1 będą oferowane następujące typy instrumentów wsparcia:

  • dofinansowanie na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie e-usług i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych e-usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1
  • projekt systemowy – wsparcie poprzez dofinansowanie dla Instytucji Wdrażającej na budowę i prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego „Cyfrowa Polska dla Każdego”. Stworzenie portalu ma na celu promocję Działania i informowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwości uzyskania dofinansowania poprzez organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych 

i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji

  • projekt systemowy – wsparcie technicznej obsługi realizacji działania przez Instytucję Wdrażającą oraz Regionalne Instytucje Finansujące