Działanie skierowane na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Projekt musi obejmować trzy lub więcej podmiotów. Wsparcie 

w ramach Działania 8.2 może być też udzielone przedsiębiorcy, który dopiero planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy bazujących na rozwiązaniu elektronicznym. 

W szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych partnerów biznesowych z którymi kooperuje. Działanie 8.2 ma na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. 

Kryteria wyboru projektu:

ñ projekt dotyczy kooperacji z co najmniej jednym partnerem zagranicznym,

ñ w ramach wdrażania projektu nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego lub wymiany danych w standardzie EDI lub równoważnym,

ñ umowy o współpracy (załączone w wniosku) są realizowane od co najmniej roku względem dnia złożenia wniosku,

ñ współpracujący z Wnioskodawcą użytkują własne systemy informatyczne, które będą integrowane z systemem Wnioskodawcy przy zachowaniu szczegółowych opisów pierwotnych systemów

ñ projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną

 

Formy wykorzystywania wsparcia finansowego:

ñ nabycie wartości niematerialnych i prawnych (np.: patenty, licencje, 'know-how', oprogramowanie niezbędne do wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B)

ñ zakup nowych środków trwałych

ñ zakup analiz przygotowawczych i usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych 

z projektem

ñ zakup szkoleń specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem

ñ amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie ich wykorzystywania dla realizacji projektu

O dofinansowanie w ramach działania 8.2 mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, a maksymalna 

2 miliony złotych. Wsparcie mikro- i małych przedsiębiorstw może pokryć do 70% kosztów, a średnich przedsiębiorstw do 60%.