Program Operacyjny Kapitał Ludzki powstał jako jeden z programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w celu podniesienia poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz z funduszy krajowych (15%). Program jest odpowiedzią na założenia zawarte w Strategii Lizbońskiej, a mianowicie poprawę atrakcyjności Europy jako miejsca lokalizacji inwestycji i podejmowania pracy, a także rozwój wiedzy i innowacyjności oraz zwiększenie ilości miejsc pracy.

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cele te są realizowane poprzez takie działania, jak zwiększenie aktywności zawodowej, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, a także poprawę efektywności oddziaływania instytucji na obszary problemowe. Wsparcie dotyczy następujących sektorów: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, zdolność adaptacji pracowników i przedsiębiorstw, rozwój kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, usprawnianie administracji państwowej oraz promocja postaw prozdrowotnych wśród pracowników.

Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej podmiotów objętych wsparciem programu polegają na aktywizacji osób bezrobotnych, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zwiększeniu konkurencyjności podmiotów na rynku pracy poprzez podnoszenie lub zmianę ich kwalifikacji zawodowych, a także zwiększeniu dostępności do zatrudnienia dla osób o ograniczonych możliwościach, np. niepełnosprawnych lub wychowujących dzieci, poprzez propagowanie alternatywnych form zatrudnienia (np. telepraca). Istotą zwiększania aktywności zawodowej społeczeństwa jest wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, które nie tylko poprawia sytuację życiową jednostek, ale także przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu i kraju.

Istotnym elementem działań w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest wspieranie umiejętności dostosowawczych przedsiębiorstw do nowych warunków gospodarczych. Przedsięwzięcia tego rodzaju realizowane są za pomocą instrumentów takich, jak doskonalenie zawodowe kadr, szczególnie adresowane do osób o kwalifikacjach, które wraz z postępem technologicznym stały się mniej przydatne.

W ramach działań związanych z edukacją, priorytetową działalnością jest poprawa jakości kształcenia i dostosowania go do tworzącego się systemu gospodarki opartej na wiedzy. Programy nauczania muszą odpowiadać zapotrzebowaniu na rynku pracy, szczególny nacisk należy położyć na edukację w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, a więc kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych, z uwzględnieniem innowacyjności oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem badawczo-rozwojowym. Ogromne znaczenie ma wyrównywanie szans w dostępie do edukacji na wszystkich jej etapach, niezależnie od miejsca pochodzenia lub kondycji finansowej.

Działania związane z usprawnianiem funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej mają na celu przede wszystkim poprawę jakości oraz dostępności usług publicznych, a także realizowania ich w sposób nowoczesny i partnerski. Starania te realizowane są między innymi poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników tego sektora oraz umacnianie współpracy oraz udoskonalenie przepływu informacji między jednostkami rządowymi i samorządowymi a partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów, które są realizowane na poziomie centralnym lub regionalnym. Wsparcie z działań realizowanych na poziomie centralnym jest kierowane głównie do instytucji, dofinansowanie zaś z działań realizowanych na szczeblu regionalnym – głównie do osób i grup społecznych.

Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są niezmiernie istotne w czasach, kiedy konkurencja na rynku pracy jest tak duża. Podnoszenie kwalifikacji jest istotne zarówno dla osób, które chcą się rozwijać, jak i dla poszczególnych regionów oraz całego kraju. Wykwalifikowana kadra pracownicza przyczynia się do podniesienia jakości świadczonych usług i zwiększenia innowacyjności oraz zwyżkowania liczby realizowanych inwestycji, wpływając tym samym na rozwój gospodarczy całego kraju. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Spójności, dostępne dzięki temu programowi, umożliwiają zwiększanie szans Polaków na rynku pracy, przyczyniając się do podniesienia poziomu życia i aktywizacji całego społeczeństwa. 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin