Celem działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy jest poprawa efektywności działania instytucji rynku pracy oraz jakości świadczonych przez nie usług. Działanie skierowane jest do instytucji rynku pracy, w tym przede wszystkim Publicznych Służb Zatrudnienia, pracowników tych instytucji, a także instytucji pomocy społecznej w zakresie projektów realizowanych wspólnie z instytucjami rynku pracy. Pomoc udzielana jest w formie bezzwrotnej.
 Współcześnie na rynku pracy zachodzą dynamiczne zmiany, które stwarzają konieczność dostosowania rozwiązań systemowych. Rozwiązania umożliwią zbudowanie sprawnego aparatu instytucji rynku pracy, efektywnie realizującego powierzone mu zadania.  Najważniejsze z form udoskonalenia funkcjonowania tych instytucji to odpowiednie przygotowanie kadr, wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających zwiększenie dostępności i zakresu świadczonych usług oraz zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Narzędziami realizacji tych udoskonaleń są przede wszystkim szkolenia i doskonalenie zawodowe dla pracowników instytucji rynku pracy, które umożliwią standaryzację i ujednolicenie ich kompetencji. Wsparcie z zakresu szkoleń jest przeznaczone dla instytucji świadczących usługi na zasadach komercyjnych. Instytucje powinny być wyposażone w odpowiednie instrumenty, w tym technologie informacyjne, które umożliwią przepływ wiadomości zarówno między nimi – w celu poprawy jakości i koordynacji świadczonych przez nie usług, jak i między instytucjami a osobami poszukującymi pracy. Dodatkowo niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, które przyczynią się do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet, umożliwiając przy tym pogodzenie pracy z życiem rodzinnym oraz zapewniając równe traktowanie w dostępie do zatrudnienia.
W ramach działania 1.1 realizowane są projekty takie, jak na przykład rozwój ogólnopolskiego systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników instytucji rynku pracy. Obejmuje on aktywności takie jak: kursy i szkolenia specjalistyczne, doradztwo, studia podyplomowe, doktoranckie itp., oraz wspólne szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej, co umożliwia integrację ich działań. Inną aktywnością jest projektowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla publicznych służb zatrudnienia, a także integracja tych systemów z systemami wykorzystywanymi w instytucjach pomocy społecznej, w celu zapewnienia lepszej współpracy. Realizowane jest także wdrożenie m. in. nowych rozwiązań systemowych, organizacyjnych oraz technik zarządzania, mających wpływ na zwiększenie efektywności świadczonych przez instytucje rynku pracy usług oraz budowa i rozwój systemu umożliwiającego skoordynowanie działania instytucji rynku pracy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Wdrożenie to jest niezwykle istotne z uwagi na zwiększanie mobilności pracowników. Dużą rolę odgrywa tu również zwiększanie i ułatwianie dostępności do programów i usług świadczonych przez instytucje rynku pracy poprzez ułatwienie dostępu do informacji dla klientów instytucji. Bardzo ważne jest ujednolicanie standardów usług świadczonych przez instytucje rynku pracy poprzez rozpowszechnianie wśród pracowników materiałów informacyjnych, wzorów dobrych praktyk oraz wdrożenie systemu benchmarkingu – oceny jakości poprzez porównanie do wzorca, a także rozwój systemu oceniania efektywności świadczonych usług. Kluczowym projektem jest rozwój ogólnopolskiego systemu monitorowania i oceny rynku pracy, który umożliwi lepsze dostosowanie instrumentów i działań do zapotrzebowania, a także monitorowania efektów podjętych już działań w celu oceny ich efektywności. Wykorzystuje się także środki masowego przekazu do zwiększenia świadomości o działaniach instytucji w ramach zwiększania i wyrównywania szans na rynku pracy poprzez kampanie informacyjne i promocyjne.