Działanie 1.2 skierowane jest do instytucji pomocy społecznej oraz do instytucji rynku pracy w zakresie współpracy z instytucjami pomocy społecznej. Odbiorcami wsparcia w ramach tego działania mogą być także organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej, pracownicy administracji publicznej, także radni i członkowie zarządu jednostek samorządu terytorialnego oraz media i lokalni przedsiębiorcy zaangażowani w działania z zakresu problematyki pomocy i integracji społecznej.
Bezpośrednim celem działania jest poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez instytucje pomocy publicznej. Cel ten realizowany jest poprzez stymulowanie rozwoju kompetencji pracowników tych instytucji, współpracę z instytucjami rynku pracy, a także system monitorowania oraz oceny działań instytucji realizujących zadania pomocy i integracji społecznej.  Szczególne znaczenie mają tutaj działania szkoleniowe na rzecz pracowników socjalnych. Realizacja celu Działania 1.2 jest istotna w warunkach szybkiego rozwoju polskiej gospodarki, kiedy konkurencyjność na rynku pracy jest duża a  bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie. Sytuacja taka sprzyja bowiem wzrostowi poziomu rozwarstwienia społecznego i ilości osób dotkniętych ubóstwem. Aby walczyć z tymi zjawiskami, niezbędne jest wdrożenie sprawnego, efektywnego systemu pomocy i integracji społecznej, realizowanego przez odpowiednio wyszkolone kadry. System taki wymaga wypracowania odpowiednich rozwiązań w zakresie poprawy jakości i efektywności działania instytucji realizujących strategie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz skoordynowania działań poszczególnych podmiotów i nastawienia na aktywizację zawodową osób dotkniętych problemem ubóstwa czy wykluczenia społecznego. Celem realizacji tych założeń, konieczne jest wykonanie czynności zmierzających ku poprawie jakości i efektywności oraz zwiększeniu dostępności do usług pomocy społecznej, a także unowocześnienie oferty tych usług poprzez wykorzystanie narzędzi informacyjnych ułatwiających przepływ wiadomości zarówno pomiędzy poszczególnymi instytucjami pomocy i integracji społecznej, jak i między tymi instytucjami a osobami potrzebującymi ich pomocy.
 
Przykładowe przedsięwzięcia realizowane w  ramach działania 1.2:

  1. Rozwój systemu szkoleń specjalistycznych skierowanych do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt jest realizowany m. in. w formie kursów, doradztwa oraz studiów na różnych szczeblach. Obszarem jego wdrażania jest cała Polska. Szczególnie istotna jest tutaj koordynacja projektów wspólnych z instytucjami rynku pracy, umożliwiająca zharmonizowanie działań obu typów instytucji. Celem poprawy współpracy między ww. instytucjami, realizowane jest dodatkowo wdrożenie wspólnego systemu informacyjnego i przekazywania danych, służącego poprawie dostępności informacji o usługach oraz samych usług dla osób potrzebujących pomocy, w tym także osób niepełnosprawnych.
  1. Stworzenie spójnego systemu monitorowania oraz oceny efektywności działań instytucji pomocy i integracji społecznej. Istotna jest tutaj umiejętność formułowania prognoz na podstawie przeprowadzanych badań, ekspertyz i analiz.
  1. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej poprzez stworzenie standardów jakości świadczonych usług oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk wśród pracowników tych instytucji, a także poszerzanie oferty tych usług z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. To  działanie jest szczególne istotne, ponieważ skuteczne jego wdrożenie przyczyni się w efekcie do zmniejszenia liczby ludzi potrzebujących pomocy.