Celem działania jest opracowanie ponadregionalnych rozwiązań, które pozwolą zaktywizować zawodowo i uchronić przez wykluczeniem społecznym grupy zidentyfikowane jako szczególnie potrzebujące wsparcia m. in. młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, osoby pozbawione wolności oraz członków społeczności romskiej. Równorzędnymi celami są promocja modelu zatrudnienia nie kolidującego z życiem rodzinnym, szczególnie istotna przy aktywizacji zawodowej kobiet oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
W celu poprawy sytuacji grup zidentyfikowanych jako szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym, podejmuje się działania zarówno na szczeblu regionalnym, jak i na szczeblu centralnym. Celem udzielania wsparcia ww. grupom wdraża się m. in. kompleksowe programy aktywizacji zawodowej i społecznej, prowadzi badania i analizy potrzeb oraz przeszkód napotykanych na rynku pracy i w życiu społecznym, a także realizuje szkolenia z zakresu umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Istotny jest tutaj problem aktywizacji zawodowej kobiet oraz łączenia ich życia rodzinnego z życiem zawodowym. Działania mające na celu wyrównywanie szans na rynku pracy urzeczywistniane są m. in.  przez wprowadzanie elastycznych godzin pracy i ułatwień w powrocie do pracy dla kobiet po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
 
W ramach działania 1.3 wyróżniamy 7 poddziałań:
1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej
Projekty mające na celu poprawę sytuacji zatrudnienia, edukacji, zdrowia i integracji społecznej wśród społeczności romskiej.
1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Programy pomocy w powrocie do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, rozwijanie i rozpowszechnianie różnych form opieki nad dzieckiem, rozpowszechnianie alternatywnych form zatrudnienia.
1.3.3 OHP
Projekty aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży między 15 a 25 rokiem życia, zagrożonej wykluczeniem społecznym realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy.
1.3.4 Centralny Zarząd Służby Więziennej
Projekty realizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, mające na celu aktywizację zawodową i poprawę kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, poprawę kwalifikacji pracowników Służby Więziennej oraz programy promujące zatrudnianie osób pozbawionych wolności.
1.3.5 Ministerstwo Sprawiedliwości
Projekty realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie wspierania integracji zawodowej i społecznej osób przebywających w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach kuratorskich oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym głównie z powodu wejścia w konflikt z prawem.
1.3.6 PFRON
Projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, także analizy potrzeb i efektywności działań oraz kampanie promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych skierowane do pracodawców, realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1.3.7 Projekty skierowane do pracowników migrujących
Kampanie skierowane do osób migrujących z\do Polski, informujące o możliwościach pracy i życia w Polsce.