Działanie 10.1 Pomoc techniczna w ramach priorytetu X Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi wsparcie dla realizacji pozostałych programów w zakresie zapewnienia właściwego zarządzania, wdrażania i promocji programu. W ramach działania realizowane są projekty systemowe skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapewniają one efektywne wykorzystanie środków dostępnych 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodne z prawem i polityką Unii Europejskiej.

Przy realizacji tak dużego projektu, potrzebny jest spójny system zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i ewaluacji realizowanych działań. W celu realizacji tego założenia, na wszystkich szczeblach zarządzania niezbędny jest odpowiednio wykwalifikowany personel, który w sposób odpowiedzialny będzie realizował powierzone mu zadania, przy wykorzystaniu niezbędnych środków. Sporządzane są Roczne Plany Działania, mające na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wsparcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W ramach działania, niezbędne wsparcie dla instytucji dotyczy także pokrycia kosztów administracyjnych, takich jak wynajem powierzchni biurowych, wsparcie kadrowe, wyposażenie i wydatki związanie z eksploatacją budynków, kosztów archiwizacji i przechowywania dokumentów oraz podróży służbowych. Sporządzono także dokumenty wspomagające funkcjonowanie programu, takie jak Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Strategię Informacji i Promocji. Programy usprawniające wdrażanie Programu to 

w szczególności organizacja szkoleń, doradztwa, przygotowywanie analiz i raportów, przeprowadzanie kontroli, a także wsparcie systemu wyboru projektów.