Według strategii lizbońskiej, stworzenie gospodarki opartej na wiedzy ma podstawowe znaczenie dla rozwoju całej Unii Europejskiej. Gospodarka oparta na wiedzy to taka, którą cechuje szybki rozwój w dziedzinie przetwarzania informacji oraz rozwój nauki, wykorzystywanej później w gospodarce, szczególnie w przemyśle tzw. wysokiej technologii ( HI TECH). Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki ma za zadanie dostosować kwalifikacje zatrudnionych oraz przedsiębiorców do wymogów takiej właśnie gospodarki. Jest skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działanie jest realizowane poprzez projekty ponadregionalne i ogólnopolskie, z uwagi na to, że w wielu przypadkach firmy korzystające z programu ulokowane są w wielu regionach kraju, a więc aplikacja w ramach jednego województwa byłaby bardzo trudna.
W ramach działania prowadzone są dwa rodzaje szkoleń: skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz do partnerów społecznych, w celu zwiększania ich zaangażowania w rozwijanie potencjału adaptacyjnego w przedsiębiorstwach. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, szkolenia mogą się odbywać w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem Internetu ( e- szkolenia ), co już samo w sobie wpłynie na zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie.
Dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa niezbędne jest ciągłe rozwijanie umiejętności pracowników i dostosowywanie do wymagań rozwijających się wciąż technologii. Nowe rozwiązania w zakresie zarządzania, planowania strategicznego oraz ulepszonych form organizacji pracy mają za zadanie nie tylko zwiększenie konkurencyjności, ale także służą zwiększeniu bezpieczeństwa zatrudnienia w firmie. Prowadzone będą także projekty informacyjne, promocyjne, mające za zadanie rozpowszechnić wśród przedsiębiorców świadomość potrzeby innowacji i sposobów jej wdrażania.
W ramach działania realizowane są także projekty badawcze, określające kierunki zmian w gospodarce. Pozwalają one dostosować dostępne szkolenia do wymogów, z jakimi spotka się przedsiębiorstwo, jeśli będzie chciało utrzymać swoją pozycję na rynku. Bardzo ważna jest identyfikacja zawodów i kwalifikacji, na które będzie w przyszłości zapotrzebowanie, i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli nacisk na przygotowanie takich kadr.
Zgodnie z ideą gospodarki opartej na wiedzy, podstawowe znaczenie w budowaniu konkurencyjności ma wspieranie innowacyjności. Innowacje natomiast powstają dzięki ludziom, którzy swoją kreatywność i kwalifikacje wykorzystują do tworzenia nowych rozwiązań. Podstawą budowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest więc rozwój umiejętności ich pracowników.
 
Działanie 2.1 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki dzieli się na 3 poddziałania:
2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
            Projekty szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników, zgodne z indywidualną strategią rozwoju przedsiębiorstwa, a także studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.
2.1.2. Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności
            Projekty z zakresu zarządzania, organizacji pracy, form świadczenia pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych itp.,  wzmacniające zdolność przedsiębiorstw do adaptacji, realizowane przez partnerów publicznych (reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców).
2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych
pracowników i przedsiębiorstw
            Projekty analityczne, badawcze, promocyjne, szkoleniowe i doradcze z zakresu potrzeb pracowników, prognoz zapotrzebowania na kwalifikacje, nowych form kształcenia, między innymi w formie e-learningu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz dotyczące restrukturyzacji i wprowadzania innowacji, a także promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych.