Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr wchodzi w skład priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Ma na celu polepszenie jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje szkoleniowe przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą.
            W warunkach rozwijającej się gospodarki, w której duży nacisk kładziony jest na innowacyjność i transfer wiedzy, podstawą jest wysoki stopień wykwalifikowania kadr. W tym celu należy dołożyć wszelkich starań, by  przeprowadzane wśród przedsiębiorców i pracowników szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe były na jak najwyższym poziomie. Konieczna jest ciągła aktualizacja i dostosowywanie oferty szkoleniowej oraz treści przekazywanych na zajęciach do potrzeb rozwijającej się gospodarki, a także poprawa kwalifikacji osób prowadzących szkolenia (trenerów, wykładowców itp.).
            Bardzo istotną kwestią jest także wspieranie przedsiębiorców w zakresie ich działalności przez instytucje otoczenia biznesu. Są to podmioty, które świadczą usługi dla przedsiębiorców przeważnie na zasadach niekomercyjnych. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, a także tych, których firma znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, takie instytucje są nieocenionym wsparciem. Przedsiębiorcy mogą na preferencyjnych warunkach uzyskać środki finansowe, poręczenia kredytowe, nieruchomość, wsparcie doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, działań innowacyjnych, a także pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych. Instytucje otoczenia biznesu (Parki Technologiczne, Inkubatory, Stowarzyszenia, Przedsiębiorstwa non profit) przyczyniają się do zwiększenia samozatrudnienia oraz ilości miejsc pracy, a także do aktywizacji gospodarki. Działanie 2.2 wspiera te instytucje, ma na celu poprawę jakości świadczonych przez nie usług,  a także rozwijanie sieci punktów kompleksowej obsługi przedsiębiorców.
 
            W skład działania 2.2 wchodzą 2 poddziałania:
2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
Projekty wspierające rozwój podmiotów świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez koordynację ich działań, wyznaczanie standardów organizacyjnych oraz standardów świadczonych usług w celu monitorowania jakości, podnoszenie kwalifikacji pracowników, nadzór procesów certyfikowania, a także działania promocyjne i informacyjne.
2.2.2 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych
            Projekty skierowane do instytucji prowadzących szkolenia dla przedsiębiorców, polegające na podnoszeniu kwalifikacji osób prowadzących kursy, doradztwo i opracowujących programy dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej.