Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu dbałość o stan zdrowia osób pracujących i polepszenie jakości usług świadczonych przez służbę zdrowia. Jest skierowane zarówno do pracowników przedsiębiorstw, szczególnie tych narażonych w swej pracy na czynniki szkodliwe oraz choroby zawodowe, jak i do kadr służb medycznych w zakresie kwalifikacji zawodowych, a także dla kadry zarządzającej. 
            Problemy zdrowotne pracowników są dużym obciążeniem przede wszystkim dla nich samych, ale także dla pracodawców oraz budżetu państwa. W szczególności choroby zawodowe lub uszczerbki na zdrowiu spowodowane szkodliwymi czynnikami w miejscu pracy mają negatywny wpływ na aktywność zawodową pracowników, którzy są często zmuszeni przerwać pracę. Dlatego w ramach działania realizowane są kompleksowe projekty zarówno profilaktyki ochrony zdrowia w miejscach pracy, jak i programy pomocy w powrocie na stanowisko dla osób, które były zmuszone odejść ze względu na zły stan zdrowia spowodowany szkodliwymi warunkami w miejscu zatrudnienia. Takie wsparcie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania chorób zawodowych, a także do zwiększenia i przedłużenia aktywności zawodowej pracowników. Jest to szczególnie ważne w warunkach trendu starzejącego się społeczeństwa, jaki występuje w Polsce, i perspektywy przedłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia.
Jednocześnie bardzo istotne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. W warunkach wciąż rozwijającej się medycyny, poprawy jakości dostępnego sprzętu i nowych możliwości leczenia, kadry medyczne powinny mieć odpowiednie kwalifikacje oraz możliwości wdrażania nowych rozwiązań. Wsparcie jest skierowane przede wszystkim do pielęgniarek i położnych (studia pomostowe), lekarzy medycyny pracy, a także do lekarzy o deficytowych specjalnościach – onkologów, kardiologów i innych. Zidentyfikowano, że właśnie choroby o podłożu onkologicznym i kardiologicznym stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce, podnoszenie kwalifikacji lekarzy o tych specjalnościach może pomóc polepszyć te statystyki, a także poprawić stan zdrowia osób cierpiących na schorzenia tego typu. Tym samym przyczyni się do zwiększenia ilości osób pracujących i wydłużenia okresu ich aktywności zawodowej.
            W warunkach zadłużenia wielu ośrodków opieki zdrowotnej, istotna jest poprawa jakości zarządzania placówkami. W ramach działania prowadzone są szkolenia dla kadr zarządzających w zakresie usprawnienia gospodarowania środkami finansowymi. Podobne szkolenia organizowane są także dla osób, które decydują o podziale środków publicznych w ramach ochrony zdrowia. Duży nacisk kładziony jest także na poprawę jakości świadczonych przez placówki usług, realizowane są szkolenia z zakresu wiedzy o nowych rozwiązaniach medycznych. Innym rozwiązaniem jest wsparcie i nadzór procesu akredytacji placówek medycznych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
 
W skład działania 2.3 wchodzą 3 poddziałania:
2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych
Programy profilaktyki ochrony zdrowia skierowane do konkretnych grup pracowników, a także programy wsparcia dla osób ze stwierdzoną chorobą zawodową, powracających do pracy.
2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
            Programy wsparcia doskonalenia kwalifikacji pracowników służb medycznych, studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych, kształcenie w ramach deficytowych specjalizacji lekarskich – onkologii, kardiologii, medycyny pracy i innych.
2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia
            Szkolenia kadr zarządzających placówkami medycznymi świadczącymi usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także wsparcie procesu akredytacji ośrodków opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali, wykorzystujących środki publiczne.