W ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane jest działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Ma na celu zwiększenie możliwości systemu edukacji w zakresie monitorowania i badań edukacyjnych i ich wykorzystanie w celu usprawnienia systemu oświaty. Bezpośrednim beneficjentem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, z działania korzystają także szkoły, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz izby rzemieślnicze.
Badania egzaminów zewnętrznych będą dotyczyły wielu obszarów problemowych, takich jak analiza dostosowania standardów wymagań do uczelni wyższych, trafności narzędzi pomiarowych wykorzystywanych przez system czy egzaminacyjnymi – ich jakością i standardami oceniania. Badania dotyczyć będą także uwarunkowań wyników egzaminów oraz edukacyjnej wartości dodanej. Zrealizowane zostaną także wstępne programy pilotażowe w zakresie modyfikacji egzaminów zewnętrznych na poziomie matury z matematyki, na poziomie egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, nowej formuły sprawdzianu po klasie VI, a także projektu egzaminów on-line, mające na celu zidentyfikowanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zdobycie wiedzy, która umożliwi wdrażanie takich projektów w przyszłości.
Wyniki przeprowadzonych analiz umożliwią opracowanie systemu analizy danych pochodzących z egzaminów zewnętrznych, który przyczyni się do poprawy jakości efektywności nauczania w szkołach. Wyniki analiz, rozpowszechniane w formie publikacji, będą łatwo dostępne dla zainteresowanych. Zostaną także wykorzystane w programach mających na celu powiązanie egzaminów na wszystkich poziomach w jeden spójny system.
W ramach działania 3.2 realizowane są także szkolenia i staże dla pracowników Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, które podnoszą ich kwalifikacje przyczyniają się do lepszych efektów ich pracy. Szkolenia dotyczą metodologii badań, diagnostyki edukacyjnej oraz zarządzania procesami podnoszenia jakości w edukacji, wykorzystują międzynarodowe doświadczenia. Opracowywane są także programy szkoleń dla egzaminatorów i przewodniczących komisji egzaminacyjnych, aby ocena prac odbywała się profesjonalnie i zgodnie z ustalonymi standardami.