W ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane jest działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. Celem działania jest stworzenie kadry wysoko wykwalifikowanych nauczycieli poprzez studia, praktyki i ujednolicenie standardów w placówkach doskonalenia nauczycieli, a także poprawa programów nauczania.
W ramach działania 3.3 zostaną wykorzystane wyniki badań przeprowadzonych w ramach działania 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie. Na ich podstawie zostaną opracowane nowe postawy programowe i programy kształcenia, które zapewnią absolwentom szkół przystosowanie do tworzącej się gospodarki opartej na wiedzy. Dostosowanie edukacji uczniów do realiów, w których się znajdą po ukończeniu szkoły ma kluczowe znaczenie w systemie oświaty. Rozwiązania wypracowane w tym celu zamieszczane będą między innymi na portalu dla nauczycieli Scholaris, za pośrednictwem którego staną się dostępne dla szerszego grona odbiorców i mogą stać się inspiracją do kolejnych nowych rozwiązań stosowanych przez nauczycieli. Ponadto portal ten zawiera materiały dydaktyczne, które mogą zostać użyte przez każdego uczestnika procesu kształcenia. Materiały tego typu stanowią uatrakcyjnienie zajęć oraz ułatwiają przyswajanie wiedzy.
W ramach realizacji działania 3.3 zostaną wdrożone ponadregionalne programy, których celem będzie podnoszenie podstawowych umiejętności uczniów, a także podnoszenie umiejętności w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla rozwijającej się gospodarki, a więc w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, technicznych, w zakresie znajomości języków obcych i przedsiębiorczości. Dzięki temu absolwentom szkół łatwiej będzie w przyszłości znaleźć zatrudnienie w warunkach rosnącej konkurencji na rynku pracy. W ramach działania realizuje się także projekty rozwijania zainteresowań naukowych uczniów, co wzbogaca ofertę naukową szkół i bezpośrednio przyczynia się do wzrostu umiejętności i wiedzy uczniów.
Rozwijanie kompetencji nauczycieli jest również bardzo istotne. Zazwyczaj są to ludzie z wyższym wykształceniem, lecz często nie wystarcza to do sprostania wyzwaniom edukacji dzieci i młodzieży. Niezbędne są umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy, znajomości zachowań i reakcji dzieci, techniki pracy itp. Istotna jest również dywersyfikacja metod nauczania, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, z użyciem komputerów i Internetu, gdyż ułatwia to zapamiętywanie, zwiększa atrakcyjność przekazywanych treści, a także ich dostępność. Placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli musi uzyskać akredytację, która stanowi potwierdzenie jakości prowadzonych przez nią kursów, szkoleń i studiów. Ma to na celu ujednolicenie standardów kształcenia nauczycieli w całej Polsce. 
W ramach działania 3.3 realizowany jest także program praktyk dla studentów, którzy mają zamiar zostać nauczycielami, w wybranych szkołach. Dzięki temu studenci będą mogli zweryfikować swoje wyobrażenie o nauczaniu i zdobyć pierwsze doświadczenie.
 
 
W ramach działania 3.3 realizowane są następujące poddziałania:
3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe
            Projekty wdrożenia i ujednolicenia systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, akredytacja placówek prowadzących kształcenie.
3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe
            Przygotowanie wybranych szkół do przyjęcia praktykantów, uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe
            Projekty mające na celu udoskonalenie podstaw programowych, dostosowanie ich do wymogów gospodarki, a także rozpowszechnianie wzorca dobrych praktyk i innowacyjnych metod nauczania poprzez między innymi portale takie jak Scholaris, oraz indywidualizację procesu nauczania wśród uczniów klas I-III. Także opracowanie projektów, które umożliwią wdrożenie innowacyjnych programów w szkołach znajdujących się za granicą, ale należących do polskiego systemu oświaty.
3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
Projekty innowacyjnych programów nauczania przedmiotów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.