Działanie 3.4 realizowane jest w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma na celu opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Systemu Kwalifikacji, korespondujących z systemem europejskim, a także popularyzację idei edukacji przez całe życie.
W ramach działania zwiększony zostanie dostęp uczniów do poradnictwa zawodowego, w tym także przez Internet, aby ulepszyć i usprawnić proces podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Instytucje udzielające takich porad zostaną dodatkowo wyposażone w materiały diagnostyczne i metodyczne, które pozwolą pracownikom w lepszym rozpoznawaniu zainteresowań i predyspozycji uczniów. Działanie zakłada także wdrożenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla lepszej jakości szkolnictwa zawodowego oraz jego promocji. Dla nauczycieli przedmiotów zawodowych przeprowadzone zostaną pilotażowe szkolenia w przedsiębiorstwach. Dzięki temu zajęcia przez nich prowadzone będą oparte na wiedzy praktycznej, wykorzystywanej naprawdę w zawodach, do których wykonywania będą przygotowywać się uczniowie. Pomoże  to także w wypracowaniu wzorca dobrych praktyk, który przyczyni się do podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w całej Polsce.
Kolejnym obszarem, w którym wdrażane będzie działanie 3.4, jest opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji. Jego celem jest określenie jednolitych kryteriów kwalifikacji każdego rodzaju, będących wynikiem kształcenia zawodowego, ogólnego, wyższego oraz potwierdzanie tych kwalifikacji. Będzie on spójny z systemem europejskim, co ułatwi porównywalność kwalifikacji na międzynarodowym rynku pracy, przez co zwiększy szanse Polaków na zdobycie pracy także za granicą.
Pierwszym etapem w procesie tworzenia systemu było zebranie danych o kwalifikacjach występujących na polskim rynku, zarówno zdobywanych w sposób formalny – poprzez szkołę, studia, pozaformalny - szkolenia, kursy itp., jak i w sposób nieformalny, czyli te zdobywane w pracy i życiu codziennym, które bywają najważniejsze, a nie były do tej pory w żaden sposób potwierdzane. Została przeprowadzona analiza aktów prawnych i innych dokumentów stanowiących o systemie kształcenia, a także badania wśród pracowników, m.in. za pomocą ankiet, które pomogły określić kwalifikacje nabywane w sposób nieformalny. W ramach tych ankiet pracownicy wypowiedzieli się także, czy widzą korzyści z formalnego potwierdzenia umiejętności. Zebrane w ten sposób informacje stanowią podstawę do stworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, gdzie zostaną sklasyfikowane. Po opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań systemowych, a także procedur potwierdzania kompetencji, powstanie Krajowy System Kwalifikacji, którego wdrożenie przewidziane jest do końca 2012 roku.
Dodatkowo, w ramach działania przewidziane są kampanie propagujące ideę uczenia się przez całe życie, ciągłego zdobywania nowych umiejętności i podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to szczególnie ważne w warunkach prężnie rozwijającej się gospodarki, zwiększa konkurencyjność na rynku pracy i otwiera wiele nowych możliwości.
 
Działanie 3.4 dzieli się na następujące poddziałania:
3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji
3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe
Kampanie, opracowanie i wdrożenie modelu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, internetowy system poradnictwa zawodowego, projekt edukacji na odległość.
3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe
            Projekty nowych narzędzi do diagnozy predyspozycji zawodowych wśród uczniów, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, odbywające się w przedsiębiorstwach.