Działanie 4.1 wchodzi w skład priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szkolnictwo wyższe i nauka. Ma na celu wzbogacanie oferty uczelni wyższych oraz dostosowanie struktury podaży absolwentów do zapotrzebowania gospodarki. Wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy kształtującej się gospodarki opartej na wiedzy.

            W ramach działania realizowane będą projekty rozwojowe uczelni wyższych oraz wsparcie systemowe szkolnictwa wyższego. Liczba osób podejmujących studia wyższe od roku 1990 systematycznie wzrasta, lecz jednocześnie wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin matematycznych, technicznych, przyrodniczych, a także w dziedzinach ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz marketingu wyników prac badawczych. Powodem tego jest duże tempo postępu technologicznego, tworzącego bardzo ważny element polskiej gospodarki i przyczyniającego się do wzrostu jej konkurencyjności. Dostępność szkolnictwa wyższego znacznie wzrosła pod wpływem dużej liczby szkół niepublicznych, jednakże w wielu przypadkach jakość nauczania podlega dyskusji. Ilość absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki jest wciąż zbyt mała.

            Programy rozwojowe dla uczelni wyższych przewidują dostosowanie programów istniejących kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także otwieranie nowych kierunków i specjalności, tak zwanych zamawianych. Listę kierunków zamawianych  ustanawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci, którzy wybiorą taki kierunek lub specjalność, będą mieli dostęp między innymi do dodatkowych kursów wyrównawczych oraz bardzo atrakcyjnego systemu stypendialnego. Uczelnie otrzymają środki na zwiększanie atrakcyjności tych kierunków, poprzez np. nowe wyposażenie czy wykłady zagranicznych specjalistów. W celu wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni wprowadzone zostaną także nowe programy studiów doktoranckich, w tym także interdyscyplinarnych, oraz studiów podyplomowych. W ramach działania wprowadzono także kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku, aby wyrównać szanse absolwentów różnych szkół na zajęciach wykorzystujących te przedmioty. Uczelnie wyższe współpracują także z centrami kształcenia ustawicznego.

            W ramach ułatwienia dostępu do edukacji, realizowane są projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, umożliwiające im korzystanie w pełni z oferty edukacyjnej, a także programy wykorzystujące techniki kształcenia na odległość.

            Aby zwiększyć szanse absolwentów na rynku racy, uczelnie wdrażają projekty ułatwiające studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych na praktykach i stażach. W tym celu podejmują współpracę z przedsiębiorstwami. Prowadzone są także akademickie biura karier, które gromadzą informacje na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji, a także oferty pracy, staży i praktyk. Pracodawcom udostępniają listy studentów i absolwentów zainteresowanych podjęciem pracy, praktyki lub stażu, spełniających wymagania na oferowane stanowisko.

            Dla pracowników dydaktycznych uczelni przewidziane są staże i szkolenia w wiodących krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych, a także podnoszenie ich kompetencji dydaktycznych w celu zwiększenia jakości nauczania. Organizowane będą także szkolenia dla kadry zarządzającej, głównie w zakresie zarządzania finansami i pozyskiwania funduszy. Istotne jest również opracowanie i wdrożenie modeli zarządzania jakością na uczelniach wyższych. Organizowane będą spotkania, konferencje i seminaria przedstawicieli uczelni wyższych z przedsiębiorcami w celu wymiany doświadczeń i wypracowania propozycji nowych rozwiązań w obszarach problemowych szkolnictwa wyższego.

 

 

W skład działania 4.1 wchodzą 3 poddziałania:

4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

            Projekty w zakresie popularyzacji i rozwoju kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, współpracy uczelni z pracodawcami i zwiększania szans studentów i absolwentów na rynku pracy, podnoszenia jakości kształcenia oraz ułatwień dla studentów niepełnosprawnych.

4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

            Podnoszenie atrakcyjności kształcenia na kierunkach zamawianych.

4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym

            Promocja kierunków ścisłych, projekty w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania w szkolnictwie wyższym, nowe programy studiów, w szczególności na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (w tym w językach obcych), zbieranie i opracowywanie danych na temat szkolnictwa wyższego, wsparcie Państwowej Komisji Akredytacyjnej w celu wzmocnienia systemu akredytacji.