Działanie 4.2 wchodzi w skład priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szkolnictwo wyższe i nauka. Celem działania jest poprawa stopnia efektywności współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania osiągnięć naukowych 

w gospodarce poprzez rozwój kwalifikacji pracowników systemu badań i rozwoju.

W warunkach dużego tempa rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby nowe rozwiązania, opracowane często przy wykorzystaniu dużej ilości pracy i nakładów finansowych, znalazły zastosowanie w praktyce. Stopień zaawansowania technologicznego w polskiej gospodarce jest wciąż dużo niższy niż w większości krajów Unii Europejskiej, występuje zjawisko luki technologicznej, które wynika między innymi z braku umiejętności wykorzystania nowych technologii i innowacji w gospodarce. Dlatego konieczne jest nawiązanie i rozszerzenie zakresu współpracy jednostek naukowych, które tworzą nowe rozwiązania, z przedsiębiorstwami, które je wdrażają i wykorzystują w działalności gospodarczej. Współpraca taka pozwoli na zwiększenie skali zjawiska transferu technologii, a w efekcie podniesienie poziomu zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki. Ma to szczególne znaczenie w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach działania realizowane są różnego rodzaju projekty – kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp., które podniosą kompetencje pracowników sektora działalności badawczo-rozwojowej w zakresie zarządzania badaniami i ich wynikami, marketingu wyników badań oraz metod ich komercjalizacji. Odrębne projekty mają na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz ich znaczenia w procesie transferu technologii. Realizowane są także działania, prowadzące do wzrostu świadomości kadr sektora B+R na temat potrzeb, rezultatów i korzyści płynących z wdrażania wyników prac naukowych do gospodarki. 

Ostatnim z obszarów, w których realizowane jest działanie, jest popularyzacja polskich 

i zagranicznych osiągnięć naukowych i ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego. W tym celu prowadzone są kampanie informacyjne i przedsięwzięcia edukacyjne, skierowane 

w szczególności do szkolnictwa wyższego i sfery B+R.

O dofinansowanie na projekty zgodne z celami działania mogą się starać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, a w szczególności ośrodki naukowe, akademickie 

i przedsiębiorstwa ściśle współpracujące ze sferą nauki.