Działanie 5.1 wchodzi w skład priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma na celu poprawę systemu zarządzania w administracji rządowej. Dotyczy projektów systemowych, skierowanych do różnego rodzaju jednostek administracji i ich pracowników.

Modernizacja systemu administracji będzie przebiegała w trzech obszarach – zarządzania finansami, zasobami ludzkimi oraz poprawy ogólnych standardów zarządzania. Pierwszy z nich ma na celu usprawnienie zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym, a także wdrożenie budżetowania zadaniowego u poszczególnych dysponentów środków publicznych. Realizacja tych założeń jest spójna z wytycznymi Krajowego Programu Reform. Projekty w tym zakresie polegają na przeglądzie aktów prawnych regulujących finanse publiczne, a także wsparciu opracowania i wdrożenia systemu ewaluacji zadań publicznych opartego na wskaźnikach, odbywającym się poprzez stworzenie kompleksowego systemu wskaźników realizacji zadań publicznych. Inne projekty kładą nacisk na wieloletnie planowanie w zarządzaniu i finansach jednostek administracji publicznej, a dokładnie udoskonalenie metodologii w zakresie wieloletniego planowania budżetowego i strategicznego oraz implementację systemu planowania wieloletniego w obszarze zarządzania finansowego i zarządzania przez cele. 

Projekty w zakresie poprawy zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej mają na celu wsparcie dla działów kadr, opracowanie nowego systemu kształtowania wynagrodzeń oraz udoskonalenie systemu wartościowania stanowisk pracy. Realizowane są projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr, między innymi poprzez system szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kadr administracji, zarówno w formie stacjonarnej, jak 

i na odległość. Plan działania w zakresie szkoleń zostanie sporządzony na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych. Szczególnym typem szkoleń są szkolenia 

z zakresu procesów stanowienia prawa, a także zwiększenie dostępu do aplikacji legislacyjnej. W ramach działania organizowane jest specjalne wsparcie dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która jest odpowiedzialna za kształcenie i przygotowywanie służb cywilnych neutralnych politycznie, kompetentnych i odpowiedzialnych za powierzone im sprawy. Dla słuchaczy KSAP są organizowane staże i szkolenia praktyczne w instytucjach Unii Europejskiej 

i administracjach państw do niej należących. Dzięki projektowi, od 2008 roku odbywają się wyjazdy studyjne, które służą pogłębianiu wiedzy o funkcjonowaniu różnych organów administracji, sposobach realizacji polityki europejskiej i różnych aspektach polskiej obecności 

w UE. Słuchacze odwiedzili między innymi Parlament Europejski, Komisję Europejską, Kwaterę Główną NATO, Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli, brali udział w wielu konferencjach na temat różnych aspektów działania administracji publicznej w Maastricht, Berlinie, Paryżu 

i Londynie.

Ostatnim obszarem, w którym realizowane jest działanie, jest poprawa standardów zarządzania w jednostkach administracji. Projekty przyczyniające się do realizacji tego założenia polegają między innymi na przeprowadzeniu badań i analiz nad kondycją administracji rządowej w kluczowych aspektach jej funkcjonowania, usprawnieniu mechanizmów komunikacji 

i współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz wspieraniu realizacji programów 

i strategii o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim. W ramach modernizacji procesów zarządzania przewiduje się wdrożenie zarówno ogólnych metod zarządzania (takich jak CAF - Wspólnej Metody Oceny w procesie mierzenia potencjału i dokonań, ISO – systemu zarządzania jakością), jak i rozwiązań i usprawnień dotyczących konkretnych działów lub obszarów funkcjonowania jednostki (obsługa klientów, transfer informacji, zarządzanie ryzykiem itp.). Oprócz tego istotnym elementem działania jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania urzędu, i rozpowszechnianie ich np. w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno-promocyjnych czy seminariów.

W ramach działania realizowane są także projekty mające na celu poprawę jakości 

i dostępności usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców przez jednostki administracji skarbowej i sektor ubezpieczeniowy. 

 

W skład działania 5.1 wchodzą następujące poddziałania:

5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr

Projekty mające na celu modernizację procesów zarządczych, podnoszenie kompetencji kadr, poprawę jakości obsługi przedsiębiorców, poprawę współpracy i koordynacji działań poszczególnych jednostek i wspieranie wdrażania ponadregionalnych programów, a także analizy i ekspertyzy dotyczące kluczowych aspektów funkcjonowania administracji rządowej.

5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym

Wsparcie tworzenia systemu analizy wskaźnikowej i projektów planowania wieloletniego w obszarze zarządzania finansowego.

5.1.3. Staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP