Działanie 5.2 wchodzi w skład priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz programów o zasięgu regionalnym i lokalnym. Wsparcie jest skierowane do urzędów administracji samorządowej oraz ich pracowników.

            Sprawna działalność jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo ważna dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Podejmowane na tym szczeblu decyzje mają największy wpływ na stan danej jednostki terytorialnej, ich efekty są odczuwalne dla każdego mieszkańca. W ramach działania realizowane są projekty mające na celu usprawnienie systemu zarządzania, podnoszenie kompetencji kadr oraz wdrożenie planowania zadaniowego w ujęciu finansowym. Zmiany są wprowadzane zarówno na poziomie całych urzędów, jak i w określonych obszarach ich funkcjonowania. Priorytetowym obszarem jest obsługa klienta, w tym zakresie realizowane są projekty prowadzące do poprawy jej jakości poprzez skrócenie czasu na rozpatrywanie spraw, zmniejszenie liczby formalności, uproszczenie procedur itp.

            W celu poprawy jakości zarządzania realizowane są projekty w zakresie wdrażania standardów zarządczych takich jak ISO (zarządzanie jakością) czy CAF (Powszechny Model Samooceny, ocena funkcjonowania i rozwoju urzędów). Oprócz tego, w ramach usprawnienia planowania finansowego, kładziony jest nacisk na wieloletniość planów budżetowych
i budowanie wieloletnich strategii, co pozwoli na stabilny i ukierunkowany rozwój regionów. Prowadzone są analizy i ekspertyzy diagnozujące funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w kluczowych aspektach ich funkcjonowania i analizy wskaźnikowe efektów wprowadzonych zmian. Realizowane są także projekty, które mają podnieść zdolność jednostek do stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych oraz wesprzeć opracowywanie i realizację polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym. Istotna jest również współpraca pomiędzy urzędami administracji publicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym
i centralnym w celu koordynacji działań.

            Sukces wdrażanych usprawnień zależy w dużej mierze od kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Programy dotyczące kadr powinny być spójne z celami działania, a więc mieć na celu poprawę obsługi klienta i usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji samorządowej. W tym celu realizowane są projekty szkoleniowe skierowane do pracowników na różnych stanowiskach, o tematyce ogólnej i specjalistycznej, prowadzone zarówno w sposób stacjonarny jak i na odległość. Są one wynikiem analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych w urzędach i opracowania na podstawie jej wyników planu działań w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników. Przeprowadzono projekty w zakresie zwiększenia wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi poprzez szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych skierowane do pracowników działów kadrowo-szkoleniowych, a także opracowano jednolity model zarządzania pracownikami w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie rekrutacji, wdrożenia do pracy, oceny, rozwoju zawodowego oraz motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Oprócz tego, zidentyfikowano zbiór dobrych praktyk, wzmacniających przejrzystość i kulturę etyczną funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz podnoszących jakość obsługi klienta, które są promowane poprzez kampanie informacyjno-promocyjne, sieci wymiany doświadczeń, konferencje i seminaria. Szczególne programy szkoleniowe są skierowane do samorządowych kolegiów odwoławczych oraz regionalnych izb obrachunkowych w celu wzmocnienia ich potencjału.

            W ramach działania, projektami w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników mogą być objęte także służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, z uwagi na ich bezpośredni kontakt z obywatelami.

 

W skład działania 5.2 wchodzą 3 poddziałania:

5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Projekty ukierunkowane na poprawę jakości obsługi obywatela, modernizację zarządzania, podnoszenie kompetencji kadr oraz wzmocnienie zdolności analitycznych
i regulacyjnych.

5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej

            Usprawnienie współpracy na różnych szczeblach administracji publicznej, wdrożenie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym, podnoszenie kompetencji kadr, rozpowszechnianie dobrych wzorców oraz monitorowanie i ewaluacja stanu administracji samorządowej.

 

5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych