Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji strategii lizbońskiej wchodzi w skład priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotyczy projektów systemowych realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajową Szkołę Sądownictwa 

i Prokuratury i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ma na celu poprawę jakości administracji pod kątem obsługi przedsiębiorcy, ulepszenie systemu stanowienia prawa oraz usług świadczonych przez wymiar sprawiedliwości. Są to kluczowe obszary w kontekście realizacji przez Polskę założeń zawartych w Strategii Lizbońskiej, bardzo istotne również po zakończeniu obowiązywania tej strategii. 

Administracja państwowa powinna ułatwiać, a nie utrudniać przedsiębiorcom założenie działalności gospodarczej, przy zachowaniu koniecznych formalności. Ministerstwo Gospodarki w tym celu realizuje w ramach działania projekt „zero okienka”. Jest to system, który pozwoli na założenie firmy przez Internet, po wypełnieniu tylko jednego, zintegrowanego wniosku i złożeniu elektronicznego podpisu. System automatycznie przekaże dane do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiają prowadzenie szkoleń pracowników, którzy będą obsługiwać system, rozpowszechnianie jednolitych standardów obsługi oraz wsparcie reorganizacji urzędów. 

Realizowane są także projekty z zakresu wzmocnienia i rozwoju potencjału wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sądownictwa gospodarczego. W celu podniesienia sprawności tego sektora, także w zakresie modernizacji systemu zarządzania i organizacji pracy w poszczególnych placówkach, prowadzone są liczne szkolenia dla pracowników, o tematyce ogólnej i specjalistycznej. Realizowane są przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, dotyczą między innymi etyki zawodowej czy zasad udzielania informacji interesantom, zarządzania zasobami ludzkimi, a także informatyki lub języków obcych – w ramach wspierania ciągłego rozwoju zawodowego pracowników. Szczególnie istotne są szkolenia i studia podyplomowe przeznaczone dla sędziów, prokuratorów, referendarzy, asesorów oraz asystentów sędziów i prokuratorów z zakresu prawa gospodarczego i ekonomii, gdyż przyczyniają się do lepszej obsługi przedsiębiorców. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi także liczne kampanie informacyjne i konferencje na temat innych sposobów rozwiązywania konfliktów, takich jak sądownictwo polubowne, arbitrażowe i mediacje. Sektor wymiaru sprawiedliwości podejmuje także działania zwiększające jego dostępność dla interesantów poprzez działania takie jak rozwój sieci punktów ich obsługi, wzrost standardów obsługi klienta, rozwój polityki informacyjnej, 

a także liczne programy informacyjne, edukacyjne i promocyjne, mające na celu rozwój dialogu między obywatelami a władzą sądowniczą. Ministerstwo prowadzi badania i analizy w celu zidentyfikowania obszarów szczególnie problemowych, które są następnie wykorzystywane przy wdrażaniu usprawnień w sektorze, np. w zakresie zarządzania jakością, finansami, poprawy działalności sekretariatów, komunikacji wewnętrznej i przepływu dokumentów. 

Kolejnym obszarem, w którym wdrażane będzie działanie 5.3 jest wzmacnianie potencjału w zakresie stanowienia prawa przez administrację publiczną w celu uzyskania spójnego i przejrzystego systemu aktów prawnych. W tym obszarze Ministerstwo Gospodarki monitoruje skutki regulacji, a system monitorowania jest ciągle udoskonalany między innymi 

w zakresie metodologii, poprzez wsparcie reorganizacji struktury poszczególnych resortów 

i podnoszenie kompetencji pracowników odpowiednich resortów. Realizowane są liczne projekty, mające na celu uproszczenie polskiego systemu aktów prawnych, obejmujące zbieranie informacji o niespójnych przepisach, opracowywanie, wdrażanie i ewaluację programów uproszczeń. Opracowane i wdrożone zostaną także systemy pozwalające ocenić 

i zminimalizować obciążenia, wynikające ze zmian w aktach prawnych, szczególnie w obszarze prawa gospodarczego. Kolejnym obszarem usprawnień w procesie regulacyjnym jest opracowanie i wdrożenie systemu, który pozwoli na efektywną transpozycję dyrektyw Unii Europejskiej do prawa polskiego, w szczególności dyrektyw dotyczących środowiska naturalnego lub związanych ze Wspólnym Rynkiem, a także systemu wymiany informacji 

z Komisją Europejską w sprawie transpozycji tych dyrektyw. 

W ramach działania wspierane będą także projekty wzmacniające analityczne 

i strategiczne możliwości administracji publicznej na wszystkich szczeblach: centralnym, regionalnym i lokalnym, a także przyczyniające się do wzmocnienia mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych – projekt „Decydujmy razem”. Projekt ten przyczynia się do zwiększenia udziału społeczności lokalnych w procesie sprawowania władzy, możliwości wpływania przez nie na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia społecznego i gospodarczego, a także szerzenia idei samorządności. Projekty te realizowane są przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.