Działanie 5.4 wchodzi w skład priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dobre rządzenie. Ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych, aby lepiej realizowały powierzone im zadania publiczne. Wsparcie będzie polegało przede wszystkim na wzmocnieniu potencjału kadr organizacji pozarządowych. Określenie „trzeci sektor” wywodzi się z podziału aktywności społeczno-gospodarczej państw demokratycznych na 3 sektory: pierwszy to administracja publiczna, drugi to sfera biznesowa, nastawiona na osiąganie zysków, a trzeci odpowiada organizacjom pozarządowym, działającym prywatnie i nie dla zysku.

Znaczenie organizacji trzeciego sektora w zakresie realizacji zadań publicznych zawsze było niewielkie. Instytucje publiczne, jako dysponenci środków publicznych i podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za realizację tych zadań, mają skłonność do stosowania swego rodzaju prawa wyłączności w zakresie ich realizacji. Tymczasem organizacja partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi a prywatnymi przynosi dużo lepsze efekty. Podstawą efektywnej współpracy jest dialog pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, szczególnie w zakresie stanowienia polityk publicznych i prawa, aby oba rodzaje instytucji mogły współdziałać w sposób komplementarny, dążąc do realizacji tych samych celów. W tym zakresie w ramach działania są prowadzone liczne analizy, ekspertyzy na temat stanu, postępów i potrzeb dialogu obywatelskiego, a także ciągły monitoring i ewaluacja współpracy między instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi. Istotnym elementem działania jest wypracowanie 

i rozpowszechnienie odpowiednich standardów współpracy.

W ramach działania realizowane są projekty ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich. Prowadzone są liczne szkolenia oraz wsparcie doradcze dla pracowników trzeciego sektora, w szczególności na temat finansów, zarządzania projektami, rachunkowości, aspektów formalno-prawnych funkcjonowania organizacji oraz umiejętności interpersonalnych. Szkolenia będą dostosowane do faktycznie istniejących potrzeb szkoleniowych w danym regionie (zidentyfikowanych za pomocą wcześniejszych analiz), i prowadzone głównie przez lokalne 

i regionalne centra wspierania organizacji pozarządowych. Realizowane będą także projekty edukacyjne dla pracowników sektora publicznego, mające na celu wzmocnienie i usprawnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W ramach działania udzielane będzie wsparcie na rozwój centrów wspomagania organizacji pozarządowych, a także tworzenie takich jednostek. Szczególne wsparcie zostanie udzielone organizacjom zajmującym się poradnictwem prawnym i obywatelskim, a także „działaniami strażniczymi”, czyli organizowaniem nadzoru obywatelskiego nad działalnością instytucji publicznych. Realizowane są projekty mające na celu wsparcie procesów konsultacji społecznych, a więc pozyskiwania opinii społeczności lokalnych przez władze, szczególnie 

w zakresie regulacji prawnych i polityk publicznych, także z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. 

Realizowane będą także projekty, których celem będzie tworzenie sieci organizacji pozarządowych, zarówno w płaszczyźnie terytorialnej, jak i branżowej.

W ramach działania 5.4 realizowane są 2 poddziałania:

5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora

Projekty w zakresie analiz stanu, potrzeb i efektów zmian w zakresie dialogu obywatelskiego, wsparcie rozwoju współpracy między pierwszym i trzecim sektorem, konsultacji społecznych i wzrostu kompetencji kadr.

5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Projekty konkursowe w zakresie tworzenia i wsparcia regionalnych i lokalnych centrów wspomagania organizacji pozarządowych, programów nadzoru społecznego, poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.