Działanie 5.5 wchodzi w skład priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest wspieranie procesu dialogu społecznego, czyli wszelkich relacji pomiędzy organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, a także ich stosunków z organami państwowymi. 

W ramach działania wspierane będą projekty, mające na celu lepsze reprezentowanie interesów pracowników i pracodawców przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, 

a także zwiększające kompetencje administracji publicznej w zakresie dialogu społecznego. Przewidziano także działania zwiększające udział podmiotów dialogu społecznego 

w uzgadnianiu polityk publicznych. Do sprawnego działania podmioty potrzebują zarówno rozwiązań systemowych, administracyjnych i infrastrukturalnych, jak i rozpowszechnionej kultury dialogu, a więc zwyczajów zaufania, dotrzymywania umów i negocjacji. Realizacja działania przyczynia się do wzrostu potencjału i kompetencji organizacji. Wsparcie jest skierowane w szczególności do tych organizacji, które biorą aktywny udział w procesie dialogu społecznego, polega przede wszystkim na podnoszeniu kompetencji kadr tych organizacji poprzez szkolenia, głównie z zakresu prawa, ekonomii czy technik negocjacji. 

W okolicznościach pogłębiającej się integracji gospodarczej pastw Unii Europejskiej i rosnącej liczby inwestycji zagranicznych w Polsce, bardzo istotne jest wsparcie z zakresu przygotowania uczestników dialogu społecznego do działalności międzynarodowej. Kluczowe jest zidentyfikowanie obszarów, w których wsparcie jest najbardziej potrzebne, dlatego w ramach działania prowadzone są różnego rodzaju analizy i ekspertyzy na temat stanu, perspektyw 

i potrzeb polskiego dialogu społecznego i jego uczestników.

W zakresie współpracy pomiędzy administracją publiczną a związkami zawodowymi 

i organizacjami pracodawców, realizowane są projekty monitorujące i oceniające efekty tej współpracy, a także upowszechniające wspólne uzgadnianie polityk publicznych oraz standardy tej współpracy. Wsparcie jest udzielone także na rzecz wspierania udziału polskich partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego.

Programy dotyczące rozwoju organizacji polegają głównie na doskonaleniu kompetencji kadr, lecz również na wzroście efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, a także na usprawnieniach funkcjonowania systemów informatycznych. 

Szczególne wsparcie systemowe zostało przyznane Rada Dialogu Społecznego – forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240), która jest organizacyjnym trzonem dialogu społecznego w Polsce. Jej członkami są przedstawiciele rządu, wskazani przez premiera, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Do jej zadań należy prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń, świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społeczno-gospodarczych.

 

W skład działania wchodzą 2 poddziałania:

5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego

Projekty wspierające współpracę stron dialogu, analizy i ekspertyzy.

5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego

Tworzenie programów rozwojowych dla organizacji dialogu społecznego, wspieranie współpracy między nimi na płaszczyźnie terytorialnej oraz branżowej, wsparcie podnoszenia kwalifikacji pracowników organizacji.