Działanie 6.1 wchodzi w skład priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych w konkretnych województwach. Wsparciem zostaną objęte grupy, którym najtrudniej jest odnaleźć się na rynku pracy, a więc osób młodych (do 25. roku życia) i starszych (po 45. roku życia), kobiet (szczególnie kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka), osób niepełnosprawnych lub osób pozostających bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu 2 lat przed przystąpieniem do projektu. Wsparcie kierowane jest także do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tysięcy mieszkańców, szukających zatrudnienia poza rolnictwem, z uwagi na zjawisko bezrobocia ukrytego występujące na wsi, a szczególnie na obszarach byłych PGR. 

W ramach działania, udzielane jest wsparcie na liczne projekty skierowane do wyżej wymienionych grup. Podstawową formą pomocy jest organizowanie różnego rodzaju szkoleń, kursów i doradztwa w odpowiedzi na zanalizowane wcześniej w każdym z województw potrzeby szkoleniowe. Szkolenia dotyczą między innymi aktywnych technik poszukiwania pracy 

i kompetencji kluczowych na rynku, które podnoszą lub całkowicie zmieniają kwalifikacje, lecz istotne jest także wsparcie psychologiczno-doradcze dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy. Większe szanse na znalezienie zatrudnienia mają ludzie z bogatym doświadczeniem, dlatego w ramach działania wspierane są także programy płatnych praktyk, staży oraz wolontariat. Często w celu zdobycia zatrudnienia konieczny jest wzrost mobilności, dlatego w ramach działania wypłacane są np. środki na pokrycie kosztów przejazdów czy zakwaterowania, co umożliwia podjęcie pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania. Jeżeli dojazdy nie są możliwe, na przykład w przypadku matki wychowującej dziecko, dobrym rozwiązaniem są alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia, takie jak telepraca.

Bardzo duże znaczenie ma odpowiednie zbieranie i rozpowszechnianie informacji 

o dostępnych miejscach pracy oraz sposobach podniesienia swoich kwalifikacji, w taki sposób, aby trafiły one do osób najbardziej potrzebujących. W ramach działania prowadzone są także liczne akcje informacyjno-promocyjne, skierowane do pracodawców, zachęcające do zatrudniania osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych wyżej. 

W ramach działania, udzielane jest także wsparcie dla niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy. Instytucje niepubliczne korzystają głównie ze szkoleń specjalistycznych dla pracowników w celu lepszej jakości świadczonych usług, w publicznych natomiast oprócz tego realizowane będą projekty popularyzujące pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, a także różnego rodzaju badania i analizy regionalnego rynku pracy, jego stanu, zapotrzebowania oraz przewidywanych kierunków zmian. Szczególną pomocą zostały objęte Powiatowe Urzędy Pracy, w ramach realizacji przez nie szkoleń, staży, a także udzielania pomocy związanej z podjęciem działalności gospodarczej, zarówno w formie jednorazowego przyznania środków, jak i doradztwa prawnego i innych konsultacji. 

 

W skład działania 6.1 wchodzą następujące poddziałania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekty konkursowe w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń, praktyk, staży, wolontariatu, wspieranie alternatywnych form zatrudnienia 

i podnoszenie mobilności, kampanie informacyjne.

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Wsparcie dla powiatowych urzędów pracy.