Działanie 6.2 wchodzi w skład priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest wsparcie postaw przedsiębiorczych, zakładania własnej działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy. Jest skierowane do firm i instytucji, które chcą zająć się promocją postaw przedsiębiorczych w regionie i pomocą w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Pośrednio, wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jest osobom, które nie prowadziły działalności przez ostatnie 12 miesięcy, a w szczególności osobom znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tzn. pozostającym bez zatrudnienia przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, kobietom (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka), osobom młodym (do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych) i starszym (po 45 roku życia), osobom niepełnosprawnym lub mieszkającym w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub w miastach do 25 tysięcy mieszkańców, zamierzającym rozpocząć działalność pozarolniczą.

            Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia ma bardzo duże znaczenie z dwóch powodów: tworzy miejsca pracy oraz stymuluje rozwój gospodarczy. Jedno przedsięwzięcie przyciąga kolejne, co wpływa korzystnie na sytuację ekonomiczną mieszkańców regionu, wykazujących postawy przedsiębiorcze. Dlatego bardzo ważna jest, oprócz wsparcia finansowego, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie informacyjne oraz rozpowszechnianie wzorca dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości. Zainteresowanym zapewniona jest pomoc doradcza i szkoleniowa z zakresu różnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności, zarówno na etapie zakładania firmy, jak i w początkowym okresie jej funkcjonowania. Doradztwo świadczone jest w formie grupowej lub indywidualnej. Ma na celu wyposażenie przedsiębiorców w odpowiednią wiedzę, niezbędną do osiągnięcia sukcesu.

W ramach działania, przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie jednorazowe w wysokości do 40 tysięcy złotych, a w przypadku spółdzielni do 20 tysięcy złotych na osobę, a także 

o finansowe wsparcie pomostowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia przez okres do 6 lub do 12 miesięcy.