Działanie 6.3 wchodzi w skład Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia w branżach nierolniczych osób zamieszkujących gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i miasta do 25 tysięcy mieszkańców, w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat. Działanie ma charakter konkursowy, co oznacza, że o dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych, chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową. Jest realizowane odrębnie dla każdego województwa.

Obszary wiejskie są szczególnie narażone na występowanie zjawisk takich jak bezrobocie ukryte czy niska jakość kapitału ludzkiego i społecznego. Jest to spowodowane specyficznymi warunkami na obszarach wiejskich. Koniecznym kierunkiem zmian jest stymulowanie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Przeważnie osoby zamieszkujące na wsi nie posiadają wykształcenia, dlatego w ramach działania prowadzone są projekty 

o charakterze szkoleniowym i doradczym, mające prowadzić do nabycia przez nich umiejętności zawodowych, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie poza rolnictwem, a także do zwiększenia ich mobilności przestrzennej i zawodowej. Wspierane jest także podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw społecznych na rzecz rozwiązywania problemów danej społeczności w zakresie bezrobocia, form samoorganizacji i zwiększania potencjału kapitału społecznego występującego na obszarach wiejskich.

W ramach działania realizowane są także projekty informacyjne i promocyjne w zakresie popularyzacji postaw aktywności zawodowej, zwiększania świadomości na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji i metod poszukiwania zatrudnienia, a także wykorzystywania szans pojawiających się wraz z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i powstawaniem lokalnych inicjatyw społecznych. 

Bardzo duże znaczenie dla aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów wiejskich ma rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego, a więc współpracy inicjatyw obywatelskich z jednostkami administracji publicznej w celu wspierania aktywizacji zawodowej w regionie, dlatego w ramach działania wspierane będą również projekty w tym zakresie. 

Działanie jest przeznaczone dla podmiotów o mniejszym potencjale organizacyjnym, które nie mogłyby brać udziału w pozostałych działaniach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość realizowanych projektów nie może przekraczać 50 tysięcy złotych. 

Z uwagi na regionalny charakter działania, w poszczególnych województwach szczegółowe warunki udzielania wsparcia mogą się różnić.