Działanie 7.1 wchodzi w skład priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Promocja integracji społecznej. Jego celem jest popularyzacja integracji społecznej w różnych formach oraz ułatwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

a także poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionach. W ramach działania realizowane są jedyne projekty systemowe w ramach priorytetu VII, skierowane do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, które działają na rzecz osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, lecz zagrożonych wykluczeniem  społecznym, będących w wieku od 15 do 64 lat, a korzystających już ze świadczeń pomocy społecznej, a także na rzecz osób z najbliższego otoczenia wymienionych.

Bardzo ważne jest, żeby pomoc instytucji społecznych nie ograniczała się do wsparcia finansowego na bieżące potrzeby osób objętych pomocą, ale także prowadziła do ich usamodzielnienia i odzyskania prawidłowej pozycji społecznej. Beneficjenci środków realizują cele działania za pomocą instrumentów takich jak kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej oraz programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Kontrakt socjalny jest to umowa pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą potrzebującą, dotycząca planowanych sposobów pomocy i współdziałania, które mają doprowadzić do poprawy jej sytuacji. Może dotyczyć zasiłków i pomocy w naturze, pomoc pracownika socjalnego we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, prac społecznie użytecznych, działań o charakterze środowiskowym (na przykład edukacji obywatelskiej, spotkań kulturalnych lokalnej społeczności itp.), a także instrumentów aktywnej integracji. Instrumenty aktywnej integracji dzielą się na aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną. Do instrumentów aktywizacji zawodowej zaliczamy uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, doradztwo zawodowe czy jednorazowe wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej lub zmianę miejsca zamieszkania celem zwiększenia szans na znalezienie pracy. Aktywizacja edukacyjna dotyczy podnoszenia kwalifikacji, a aktywizacja zdrowotna zarówno badań potrzebnych bezpośrednio do podjęcia pracy, jak i różnego rodzaju terapii psychologicznych, odwykowych lub rehabilitacyjnych. Instrumenty aktywizacji społecznej to na przykład organizowanie i finansowanie działania klubów wsparcia zajmujących się samopomocą, treningiem umiejętności społecznych, finansowanie działalności animatorów takich klubów, asystentów pomocy rodzinie, asystentów osób niepełnosprawnych (np. tłumaczy osób głuchoniemych), a także organizowanie poradnictwa indywidualnego. Do tej grupy działań należy także pomoc w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Programy aktywności lokalnej kierowane są do osób z określonej społeczności lokalnej, np. mieszkańców osiedla, wsi, jednego bloku lub określonej grupy zawodowej z danego obszaru. Programy te, a także programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych korzystają z instrumentów podobnych jak w przypadku indywidualnych kontraktów społecznych.

Pomoc może być przez instytucje pomocy społecznej świadczona samodzielnie, 

w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi, należącymi do sektora finansów publicznych, a także, co jest wskazane, z powiatowymi urzędami pracy.

W ramach działania jest udzielane także wsparcie na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji pomocy społecznej. Realizowane są szkolenia i doradztwo specjalistyczne, odpowiadające na potrzeby występujące w regionie, dotyczące w szczególności aktywnej integracji, rozwoju pracy socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Tematyki tej dotyczą także liczne kampanie informacyjne i promocyjne. Prowadzone są także badania i analizy nad sytuacją społeczną w regionach, mające na celu lepsze dostosowanie strategii rozwiązywania problemów do istniejących warunków. W ramach działania opracowywane są wieloletnie regionalne plany działania na rzecz popularyzacji i rozwoju ekonomii społecznej, czyli takiej działalności, która łączy cele ekonomiczne i społeczne. 

W skład działania 7.1 wchodzą następujące poddziałania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej