Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej wchodzi w skład Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Promocja integracji społecznej. W ramach działania realizowane są projekty konkursowe skupiające się na dwóch rodzajach działalności: aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz rozwoju ekonomii społecznej.

Za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym uznaje się osoby dotknięte ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, sieroctwem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, doświadczające przemocy w rodzinie, mające trudności po zwolnieniu z zakładu karnego, w niekorzystnych sytuacjach losowych, cudzoziemców mających problemy z integracją, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

a także w sytuacjach bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (Ustawa z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). O wsparcie w ramach działania mogą starać się wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani oświatowej, zamierzające działać na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem w wieku od 15 do 64 lat, ich otoczenia lub instytucji i wolontariatu działających zgodnie z celami działania. Realizowane projekty mogą dotyczyć tworzenia 

i wspierania działalności podmiotów integracji społecznej, w tym także wolontariatu, działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, a także poszukiwania i testowania długotrwałych źródeł finansowania działalności takich podmiotów. Wspierane są także projekty 

z zakresu realizowania kursów i szkoleń pozwalających osobom zagrożonym wykluczeniem na podniesienie kwalifikacji, płatnych (w wysokości minimalnego wynagrodzenia) staży, subsydiowanego zatrudnienia oraz poradnictwa zawodowego, społecznego lub psychologicznego, prowadzącego do pogłębienia integracji. Szczególne znaczenie mają projekty, które wspomagają aktywizację osób niepełnosprawnych, a także młodzież – poprzez różne pozaszkolne formy integracji. Wspierane będą także nowoczesne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu, takie jak na przykład streetworking czy coaching, a także liczne kampanie informacyjno-promocyjne. 

W ramach działania realizowane są także projekty konkursowe w zakresie wzmocnienia sektora ekonomi społecznej. Podmioty działające w tym sektorze łączą cele społeczne 

i ekonomiczne, a więc działają dla dobra społeczeństwa, a zyski przeznaczają na rozwój działalności. Należą do nich fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp. Wspierane są projekty ułatwiające zakładanie takich podmiotów oraz wspomagające ich działanie w sposób kompleksowy, a więc zapewniające dostęp do usług księgowych, prawnych i marketingowych, 

a także do szkoleń i doradztwa z zakresu ich zakładania i funkcjonowania. Realizowane są także projekty wzmacniające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej poprzez zrzeszanie i tworzenie sieci podmiotów. W ramach działania nacisk kładziony jest także na działania promujące sektor ekonomii społecznej.

 

W skład działania 7.2 wchodzą 2 poddziałania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej