Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji wchodzi w skład Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Promocja integracji społecznej. Celem działania jest wspieranie inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców. Jest działaniem 

o charakterze konkursowym, co oznacza, że o dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, zamierzające realizować projekt zgodny z celami działania. Z uwagi na regionalny charakter działania, instytucje odpowiedzialne za wdrażanie projektu są oddzielne dla każdego 

z województw.

Mieszkańcy obszarów wiejskich są szczególnie narażeni na dotknięcie ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Na wsiach poziom zarobków, wykształcenia, jakość życia są dużo niższe niż w miastach. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby niepełnosprawne, niemogące pracować fizycznie. Występuje tam także niska świadomość potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego, kwalifikacje mieszkańców wsi są dość niskie i często nieadekwatne do wymogów współczesnej gospodarki. Problem stanowić mogą także odległości pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami oraz centrami aktywności, które są trudne do pokonania dla osób niepełnosprawnych lub o złym stanie zdrowia. Wszystkie te zjawiska, a także niska zdolność do samoorganizacji, wpływają negatywnie na podejmowanie przez mieszkańców wsi działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym.

W ramach działania wspierane są projekty o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym, które mają wpływ na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, a także zmniejszenie ryzyka jego wystąpienia u osób zagrożonych. Wsparcie będzie dotyczyło zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu społeczności, zwiększania mobilności i aktywności społecznej i rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w okolicy. Wspierane będą także projekty na rzecz współpracy publiczno-społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu. 

Z uwagi na lokalny charakter działania, wsparcie jest skierowane do podmiotów 

o mniejszym potencjale organizacyjnym, które nie mogły brać udziału w pozostałych działaniach priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Maksymalna wartość projektu wynosi 50 tysięcy złotych.