Działanie 8.1 wchodzi w skład priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalne Kadry gospodarki. Ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji kadr do wymagań współczesnej gospodarki. W warunkach rozwoju technologicznego i głębokich zmian strukturalnych umiejętności i kwalifikacje pracowników powinny być wciąż aktualizowane. Zbyt często występuje zjawisko bezrobocia wywołanego przez procesy modernizacyjne 

w przedsiębiorstwach. W ramach działania udzielanie jest wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów gospodarczych, które zajmują się działaniami prowadzącymi do podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz doraźną pomocą osobom zwolnionym lub zagrożonym zwolnieniem. 

Realizowane są liczne projekty konkursowe w zakresie szkoleń i doradztwa dla kadr zarządzających w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników, usprawnień 

w zakresie organizacji pracy, elastycznych form zatrudnienia, a także wykorzystania 

w działalności rozwiązań technologicznych w zakresie komunikacji i przekazywania informacji oraz wdrażania technologii przyjaznych środowisku. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój kadr sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii, finansów i rachunkowości. Na dofinansowane szkolenia mogą zgłaszać się także pracownicy, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść lub zaktualizować swoje kwalifikacje, niezależnie od pracodawcy. Realizuje się także projekty mające na celu pomoc osobom zwolnionym lub zagrożonym zwolnieniem, w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego, szkoleń przekwalifikowujących a także wdrażania programów typu outplacement – procedury łagodnych zwolnień, wraz ze wsparciem zwalnianego pracownika 

w zakresie możliwości rozwoju kariery i poszukiwania nowego miejsca pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej. Realizowane są także działania wspierające procesy modernizacyjne i adaptacyjne w przedsiębiorstwach oraz zwiększające świadomość przedsiębiorców o potrzebie takiego wsparcia. Projekty konkursowe mogą dotyczyć także wspierania mechanizmów partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym, w zakresie opracowywania i wdrażania odpowiednich strategii przewidywania i zarządzania zmianami gospodarczymi. 

W ramach działania realizowane są także projekty konkursowe realizowane przez związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Projekty te obejmują działania na rzecz zwiększania adaptacyjności pracowników i przedsiębiorców poprzez udoskonalenie organizacji i form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz sposobów godzenia życia zawodowego z prywatnym, a także popularyzacji idei odpowiedzialności społecznej wśród przedsiębiorców. Realizuje się także projekty na rzecz popularyzacji idei flexicurity – jest to model rynku pracy łączący elastyczność i bezpieczeństwo pracowników. Obejmuje ponadto realizowanie aktywnej polityki na rzecz zatrudnienia, zwiększenie zabezpieczenia socjalnego dla bezrobotnych oraz system kształcenia ustawicznego dostosowany do wymogów gospodarki. 

W celu lepszego dostosowania instrumentów i maksymalizacji ich skuteczności, 

w każdym z województw prowadzone są badania i analizy rynku pracy, sytuacji gospodarczej 

i kierunków zmian w zapotrzebowaniu na rynku pracy, które wykorzystuje się później 

w formułowaniu strategii rozwoju województwa. 

 

W skład działania wchodzą następujące poddziałania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projekty konkursowe obejmujące szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających 

z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii oraz kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje dla osób pracujących.

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Projekty konkursowe w zakresie szkoleń, doradztwa i innych firm wsparcia osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem oraz dla przedsiębiorców.

8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 

Promowanie idei flexicurity, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorców i działania podnoszące adaptacyjność. 

8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej

Projekty systemowe dotyczące badań i analiz rynku pracy w każdym z województw.