Działanie 8.2 Transfer wiedzy wchodzi w skład priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalne kadry gospodarki. Działanie ma na celu wsparcie procesu transferu wiedzy, technologii i efektów wyników badań z jednostek naukowych do przedsiębiorstw, aby przyczyniły się do wzrostu i rozwoju tych przedsiębiorstw, a w efekcie i całej polskiej gospodarki. Polska pod względem opracowywania i wykorzystywania nowych technologii pozostaje w tyle za większością krajów Unii Europejskiej. Ilość powstających rozwiązań jest wciąż niewystarczająca, a współpraca jednostek naukowych i przedsiębiorstw w celu wykorzystania innowacji w praktyce przebiega na zbyt małą skalę. 

W ramach działania realizowane są projekty konkursowe, które mogą zgłaszać wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani oświatowej. Wsparcie jest przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych, w tym uczelni wyższych i ich pracowników, studentów i absolwentów (przez rok od zakończenia studiów). Projekty mogą dotyczyć różnego rodzaju szkoleń i staży praktycznych dla pracowników jednostek naukowych w przedsiębiorstwach oraz pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych. Przyczyni się to do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami, która będzie wzmacniana również przez kampanie promocyjne i imprezy kojarzące partnerów 

w celu transferu technologii, a także poprzez rozwój sieci wymiany informacji na temat możliwości i zapotrzebowań w zakresie nowych rozwiązań. 

Wspierana jest także idea przedsiębiorczości akademickiej, zakładania działalności gospodarczej przez studentów, absolwentów i pracowników w celu komercjalizacji osiągnięć naukowych, w szczególności firm typu spin-out i spin-off. Firmy te powstają we współpracy 

z uczelnią, ich głównym celem jest wykorzystanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej. Ich działalność jest z reguły bardziej dochodowa niż np. sprzedaż licencji. Wsparcie będzie polegało przede wszystkim na szkoleniach i doradztwie na temat zakładania działalności gospodarczej tego typu. W ramach wspomagania pozyskiwania nowych rozwiązań, realizowane są projekty obejmujące stypendia doktoranckie, doktorskie i za wyniki w nauce, a także 

np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy. 

W ramach działania realizowany jest projekt systemowy dotyczący Regionalnych Strategii Innowacji. Strategie te są oddzielne dla każdego z województw, posiadają jednak wiele elementów wspólnych, przede wszystkim dążenie do gospodarki opartej na wiedzy, potrzebę wzmocnienia sektora otoczenia biznesu oraz wsparcia współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. Projekt zakłada prowadzenie studiów i analiz w poszczególnych województwach, wsparcie szkoleniowe dla kadr instytucji zajmujących się opracowywaniem 

i wdrażaniem tych strategii, a także opracowanie kompleksowego systemu ich monitorowania. Udzielane jest także wsparcie dla doktorantów (stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące), zajmujących się dziedzinami wiedzy uznanymi za szczególnie istotne w ramach Regionalnych Strategii Innowacji. Projekt systemowy obejmuje także wsparcie w zakresie nawiązywania współpracy naukowców i przedsiębiorców na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez kampanie informacyjne oraz imprezy wspólne dla obu grup. 

 

W skład działania 8.2 wchodzą następujące poddziałania:

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji