Działanie 9.1 wchodzi w skład priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Jego celem jest wyrównywanie szans 

w dostępie do edukacji oraz poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa dla dzieci i młodzieży. 

Aby podnieść ogólny poziom wykształcenia Polaków, należy zadbać o to, aby od samego początku każdy uczestnik systemu edukacji miał do niej równy dostęp. Działania zaczynają się od etapu przedszkolnego. Bardzo wielu rodziców bagatelizuje potrzebę edukacji przedszkolnej, dzieje się tak w szczególności na obszarach wiejskich. Jak pokazują statystyki, problemem jest także niewystarczająca ilość miejsc w przedszkolach, a także często znaczne oddalenie placówki od miejsca zamieszkania. W ramach działania podejmowane są kampanie informacyjne 

i promocyjne, popularyzujące ideę edukacji przedszkolnej. Dofinansowane jest tworzenie nowych placówek przedszkolnych, w tym także w innych formach organizacyjnych niż zwykłe przedszkola – punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, których główną ideą jest realizowanie zajęć dydaktycznych, a nie wielogodzinna opieka nad dzieckiem w trakcie pracy rodziców. Wsparcie mogą uzyskać także placówki, które dążą do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w edukacji, i przeznaczyć je np. na zatrudnienie nowego personelu, wydłużenie godzin pracy lub dodatkowy nabór.

Na następnym etapie edukacji, a więc w klasach I-III szkół podstawowych, realizowane są projekty systemowe w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Projekty te są realizowane w każdej szkole i mają na celu wprowadzenie nowej podstawy programowej, 

w której indywidualna praca z uczniami ma szczególne znaczenie. Na wyższych etapach szkolnictwa prowadzone są liczne projekty konkursowe, które mogą zgłaszać wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych. Projekty te muszą w sposób kompleksowy odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby placówki, prowadzić do podniesienia jakości lub rozszerzenia oferty świadczonych przez nią usług edukacyjnych i przyczyniać się do podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych, czyli porozumiewania się w języku ojczystym 

i językach obcych, umiejętności matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich, a także z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się 

i ekspresji kulturalnej. W ramach tych projektów, realizowane działania mogą dotyczyć dodatkowych zajęć z przedmiotów kluczowych, zajęć wyrównawczych, prowadzących do podniesienia poziomu wiedzy i zdolności uczniów radzących sobie najsłabiej, czy także możliwości skorzystania z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, pomagającego podjąć dobrą decyzję o dalszym rozwoju. Wspierane są projekty w zakresie innowacyjnych metod nauczania i oceniania, które odznaczają się lepszą skutecznością. Dla uczniów 

z problemami w nauce lub innymi, np. o podłożu rodzinnym, związanymi z uzależnieniami czy niepełnosprawnością, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, przewiane jest wsparcie i opieka pedagogiczna i psychologiczna. Uczniom, którzy przerwali proces edukacji, ułatwia się ukończenie danego etapu kształcenia i jego kontynuację. 

W ramach działania, realizowany jest także projekt systemowy dotyczący stypendiów finansowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych o słabej sytuacji materialnej. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów różnią się w zależności od województwa, jednakże wypłacana miesięcznie kwota musi zawierać się w przedziale od 200 do 600 zł (przez 10 miesięcy). 

O uzyskaniu stypendium decyduje średnia ocen, w tym w szczególności z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz szczególne osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Dochody na jednego członka rodziny w rodzinie stypendysty nie mogą przekraczać dwukrotności kwoty kryterium dochodowego określonego 

w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

 W skład działania 9.1 wchodzą 3 poddziałania:

9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych