Działanie 9.2 wchodzi w skład priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Ma na celu zwiększenie popularności szkolnictwa zawodowego w celu lepszego dostosowania kompetencji przyszłych pracowników do wymagań rynku pracy i gospodarki. W ramach działania realizowane są projekty konkursowe, a więc o dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych, których cele są zgodne z celami działania. 

Aby zwiększyć atrakcyjność szkolnictwa zawodowego, należy poprawić jego wizerunek poprzez podniesienie faktycznej jakości kształcenia oraz rozpowszechnianie informacji 

o korzyściach, jakie niesie za sobą wybranie tej ścieżki kariery. Dzięki projektom wspieranym 

w ramach działania, możliwe jest przeprowadzenie dogłębnych analiz lokalnego i regionalnego rynku pracy i sformułowanie potrzeb edukacyjnych, które wyznaczą kierunki wprowadzania programów rozwojowych dla szkół i placówek kształcenia zawodowego w poszczególnych województwach. Programy te w sposób kompleksowy i trwały muszą przyczyniać się do poprawy jakości świadczonych usług i rozszerzenia oferty, a także podnoszenia wśród uczniów kompetencji zawodowych, zgodnych z kierunkiem kształcenia, oraz kompetencji kluczowych, czyli porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, umiejętności matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich, a także z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i ekspresji kulturalnej. Powinny także prowadzić do dostosowania oferty placówek do zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy poprzez np. modernizację programów nauczania lub otwieranie nowych kierunków.

Programy mogą obejmować na przykład dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki, przedsiębiorczości, języków obcych 

i technologii komunikacyjnych i informacyjnych, lub też zajęcia dla uczniów radzących sobie słabiej, prowadzące do wyrównania poziomu. Wspierane są innowacyjne systemy nauczania 

i oceniania, które w sposób bardziej skuteczny przyczyniają się do pogłębiania wiedzy przez uczniów. Bardzo istotne jest umożliwienie uczniom pracy na odpowiednim sprzęcie, na którym będą mogli skuteczniej przygotować się do pracy w zawodzie, a także podjęcie współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorstwami w zakresie organizowania praktyk i staży. Zdobycie praktycznych umiejętności, które będą wykorzystywane w działalności zawodowej, 

a także nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami znacznie ułatwi absolwentom znalezienie pracy lub założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektów prowadzone może być także doradztwo edukacyjne i zawodowe, a także zmiany organizacyjne 

i zarządcze w placówkach szkolnictwa zawodowego, prowadzące do poprawy jakości nauczania.