Działanie 9.3 wchodzi w skład priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Jego zadaniem jest zachęcenie osób dorosłych do nauki w centrach kształcenia ustawicznego i szkołach dla dorosłych, podniesienie jakości świadczonych przez nie usług edukacyjnych oraz świadomości znaczenia nabywania i ciągłego podnoszenia kompetencji istotnych na rynku pracy. Jest realizowane przez projekty konkursowe skierowane do wszystkich podmiotów, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

W ramach realizacji działania wspierany jest system kształcenia ustawicznego, przeznaczonego dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat, a także od 18 do 24 – tylko dla osób nieuczących się, które z własnej inicjatywy pragną podnosić swoje kwalifikacje. Forma ta jest jednak wciąż w Polsce dosyć mało popularna w porównaniu do większości innych krajów Unii Europejskiej, a szczególnie rzadko korzystają z niej osoby nieposiadające wyższego wykształcenia, które zazwyczaj najbardziej potrzebują podniesienia kwalifikacji. Jest to spowodowane niską świadomością potrzeby kształcenia ustawicznego w społeczeństwie, ale także niedostosowaniem oferty i jej jakości do zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach działania planowane jest dofinansowanie projektów w zakresie modyfikacji programów nauczania i tematyki kształcenia adekwatnie do potrzeb na lokalnym i regionalnym rynku pracy, będących wynikiem przeprowadzonych badań i analiz. Realizowane są projekty dotyczące podnoszenia jakości nauczania, innowacyjnych metod przekazywania wiedzy, na przykład poprzez system e-learningu, który wielu chętnym może ułatwić dostęp do edukacji.

W centrach kształcenia dla dorosłych wspierane są także programy pozwalające dokończyć przerwaną naukę na różnych poziomach. Umożliwia to niektórym uzupełnienie brakujących kwalifikacji i uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły. Bardzo istotnym typem realizowanych w ramach działania projektów jest umożliwianie osobom chętnym uzyskania formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności zdobytych na drodze nieformalnej. W tym celu zainteresowani przystępują do egzaminów zewnętrznych, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku uzyskują potwierdzenie swoich kwalifikacji, np. świadectwo czeladnicze lub mistrzowskie. Centra prowadzą także doradztwo dla osób zainteresowanych dokształcaniem, aby jak najlepiej wybrały odpowiedni dla siebie kierunek edukacji, w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy.

Wsparciem objęte są również projekty informacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat formalnego kształcenia w formach szkolnych i jego znaczenia 

w kontekście atrakcyjności na rynku pracy. Dodatkowo wsparcie będzie udzielane placówkom kształcenia ustawicznego, praktycznego, doskonalenia zawodowego i szkołom dla dorosłych 

w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej poprzez na przykład pozyskiwanie akredytacji kuratora oświaty.