Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty stanowią część priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem działania jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, pracowników dydaktycznych, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pracowników administracyjnych systemu szkolnictwa do wymogów stawianych przed nauczaniem w kontekście przemian na rynku pracy. Działanie ma charakter konkursowy, a więc projekty mogą zgłaszać wszystkie podmioty, 

z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych, których cele są zgodne z celami działania.

Programy kształcenia nauczycieli będą odrębne dla każdego województwa, choć kształcenie będzie przebiegało według standardów merytorycznych i organizacyjnych narzuconych przez właściwe ministerstwa. Kierunki kształcenia będą zgodne z regionalnymi strategiami i adekwatne do zapotrzebowania na regionalnym i lokalnym rynku pracy, a także 

z sytuacją demograficzną występującą w regionie. Społeczeństwo polskie się starzeje, z roku na rok do szkół trafia coraz mniej dzieci, zmniejsza się więc, także ilość potrzebnych nauczycieli. Dlatego bardzo ważne jest, aby – adekwatnie do skali zjawiska – nauczyciele starali się 

o możliwość dodatkowego zatrudnienia np. w szkołach dla dorosłych. W tym celu realizowane będą projekty przyczyniające się do przekwalifikowania nauczycieli w celu metod dydaktycznych stosowanych w nauczaniu dorosłych. W ramach działania wspierane będą różne formy podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli – szkolenia, kursy, studia podyplomowe 

w zakresie zgodnym z regionalną polityką edukacyjną, obejmujące również przygotowanie do prowadzenia zajęć z innego przedmiotu lub innego typu. Również pracownicy dydaktyczni placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą mieli możliwość skorzystania z kursów czy podjęcia studiów podyplomowych w celu podniesienia kwalifikacji. Projekty mogą dotyczyć także kształcenia dobrowolnego, niewymuszonego sytuacją na rynku pracy czy sytuacją demograficzną.

Szczególne wsparcie szkoleniowe powinno być skierowane do nauczycieli i pracowników dydaktycznych w szkołach wiejskich, gdyż uczniowie z obszarów wiejskich mają często większe trudności z opanowaniem materiału, a także trudności związane z ciężką sytuacją społeczną, finansową lub rodzinną i potrzebują pomocy w większym zakresie.

W ramach działania realizuje się także szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej na poziomie regionalnym, z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i finansów. Nabywanie takich umiejętności przez ludzi zarządzających placówkami przyczynia się do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych i bardziej efektywnej oceny projektów, co w konsekwencji będzie owocowało lepszymi politykami edukacyjnymi na poziomie województw.