Działanie 111. ma na celu wzrost kompetencji osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, prowadzący do podniesienia konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji osób pracujących w tych sektorach jest szczególnie ważne ze względu na ich średnio niski poziom wykształcenia.

W ramach działania prowadzone są szkolenia dotyczące między innymi zastosowania nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie, działalności nieszkodliwej dla środowiska, poprawy jakości i higieny produkcji oraz standardów jakości oraz ekonomiki i zarządzania gospodarstwem i produkcją leśną. Przeprowadzenie takich szkoleń przyczyni się bezpośrednio do poprawy sytuacji w poszczególnych gospodarstwach poprzez realizację zagadnień poruszanych na szkoleniach, a więc do poprawy jakości, wydajności i bezpieczeństwa produkcji rolnej i leśnej. W skali regionu przyniesie to wymierne efekty w dziedzinie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa i leśnictwa oraz zwiększenia konkurencyjności i dochodowości branż.

O dotacje na prowadzenie szkoleń mogą się starać publiczne lub prywatne podmioty szkoleniowe, które będą prowadzić szkolenia dla rolników i posiadaczy lasów. Szkolenia te nie mogą być elementem programu szkolnego realizowanego przez szkoły rolnicze i leśne na poziomie średnim i wyższym. Środki będą przyznawane w ramach refundacji udokumentowanych kosztów poniesionych na szkolenia, a także na pokrycie kosztów operacyjnych (np. wykorzystanie powierzchni biurowych, telefony, prąd) – w wysokości nie wyższej, niż 15% udokumentowanych kosztów samego szkolenia