Działanie 112 ma na celu ułatwienie osobom młodym rozpoczęcia samodzielnej działalności rolniczej. Pomoc w ramach tego działania to jednorazowa premia w wysokości 75 000 zł. Wsparcie młodych, wykształconych rolników, dążących do poprawy jakości i wydajności produkcji poprzez inwestycje w gospodarstwo, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego, w szczególności nieposiadające nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Beneficjentem mogą być również osoby prowadzące działalność rolniczą po raz pierwszy (przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy do momentu przyznania pomocy), a w szczególności takie, które weszły w posiadanie gruntów rolnych w drodze spadku lub darowizny otrzymanej przed ukończeniem 18. roku życia. Osoba starająca się o dotację musi być pełnoletnia, jednakże w dniu składania wniosku nie może mieć ukończonych 40 lat. Musi być także przygotowana do pracy w zawodzie rolnika – ukończyć odpowiednią szkołę lub odbyć staż w rolnictwie. Nie jest to jednak kryterium wykluczające - istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w przeciągu 36 miesięcy od otrzymania pomocy. Na beneficjencie ciąży obowiązek ubezpieczenia w KRUS przez okres 3 lat od wypłaty pomocy, a także obowiązek prowadzenia gospodarstwa objętego pomocą przez okres co, najmniej 5 lat.

Powierzchnia gospodarstwa będącego w posiadaniu beneficjenta lub przez niego dzierżawiona (okres dzierżawy to minimum 10 lat) musi być nie mniejsza niż średnia krajowa, lecz nie może przekraczać 300 ha. Powinno także spełniać wymogi w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt. Jeżeli wymogi te nie są spełnione, beneficjent w przeciągu trzech lat od przyznania pomocy ma obowiązek dostosować gospodarstwo do tych standardów.

Do otrzymania wsparcia niezbędne jest sporządzenie biznesplanu, który będzie podstawą do kontroli realizacji założeń inwestycyjnych. Kontrola taka ma miejsce w przeciągu 5 lat od otrzymania pomocy. Biznesplan powinien zawierać informacje o stanie początkowym gospodarstwa oraz celach i założeniach inwestycyjnych. Powinien zawierać także szczegółowy opis i harmonogram planowanych inwestycji, a także początkowy i oczekiwany wynik ekonomiczny gospodarstwa. Wszelkie dodatkowe informacje, a także dostosowanie gospodarstwa do wymogów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt oraz działania prowadzące do uzupełnienia wykształcenia beneficjenta powinny być także opisane w biznesplanie. Wydatki inwestycyjne związane z rozwojem gospodarstwa zawarte w biznesplanie muszą stanowić co, najmniej 70% przyznanej kwoty.