Działanie 113. Renty strukturalne ma na celu polepszenie struktury wiekowej osób pracujących w rolnictwie. Renty strukturalne to comiesięczne świadczenia pieniężne stanowiące źródło dochodu dla osób powyżej 55 roku życia, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, a zdecydowały się przekazać gospodarstwo osobom młodszym. Przekazywanie gospodarstw młodym rolnikom przyczynia się do zwiększenia ilości projektów inwestycyjnych i rozwojowych, które podnoszą konkurencyjność i dochodowość branży. Działanie przyczynia się także do spadku bezrobocia wśród osób młodych i poprawy jakości życia na wsiach.

O wsparcie w ramach renty strukturalnej mogą starać się osoby fizyczne, które przez okres 10 lat poprzedzających złożenie wniosku prowadziły działalność rolniczą na własny rachunek i przez co najmniej 5 lat oraz w dniu składania wniosku podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu dla rolników. Beneficjenci muszą zaprzestać wszelkiej komercyjnej działalności rolniczej oraz przekazać swoje gospodarstwo na rzecz następcy, który przystępuje do działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach działania 112, lub na rzecz powiększenia gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego, który nie przekroczył 50. roku życia oraz ma odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej. Przekazywane grunty muszą mieć powierzchnię co najmniej 6 ha, lub co najmniej 3 ha w przypadku województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego. Przekazanie gospodarstwa musi mieć charakter trwały. Beneficjent może zachować działkę przeznaczoną na potrzeby własne.  

Renta będzie wypłacana, co miesiąc do momentu ukończenia 65. roku życia w wysokości 1013 zł. Jest możliwość otrzymania dodatku na otrzymanie małżonka w wysokości 676 zł, a także dodatku w wysokości 102 zł przyznawanego w przypadku, kiedy beneficjent przekazał grunty o powierzchni większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat. Na beneficjentach ciąży obowiązek opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy rolników, jeśli pobierany jest dodatek dla małżonka, to beneficjent zobowiązany jest także opłacać także składkę małżonka.