Działanie 114 ma na celu upowszechnienie dostępu do usług doradczych dla rolników 

i posiadaczy lasów. Usługi takie są bardzo pomocne w procesie wprowadzania zmian, ulepszeń 

i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych, prowadzących do dostosowania gospodarstw do norm unijnych oraz wzrostu ich konkurencyjności i dochodowości. 

W ramach działania rolnicy i posiadacze lasów mogą starać się o refundację 80% kosztów poniesionych na szkolenie, określonych w katalogu usług doradczych sporządzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odpowiednio udokumentowanych, jednak w kwocie nie wyższej niż 1 500 EUR na jedno gospodarstwo w całym okresie programowania. Pomoc doradcza może dotyczyć dostosowania gospodarstwa do standardów unijnych, zwiększania jego konkurencyjności i dochodowości, wspierania procesu restrukturyzacji i wprowadzania innowacji, ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Doradztwo będzie realizowane przez publiczne i prywatne instytucje doradcze. Usługi będą świadczone indywidualnie dla każdego rolnika lub posiadacza lasu, doradca będzie w stałym kontakcie z rolnikiem i będzie systematycznie wizytował gospodarstwo. Aby świadczyć usługi doradcze, ośrodki prywatne oraz publiczne nieposiadające osobowości prawnej muszą uzyskać akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.