Działanie 121 ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich konkurencyjności i dochodowości, a także podniesienia standardów produkcji do standardów unijnych. O dofinansowanie mogą się starać osoby fizyczne (posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, pełnoletnie, przed osiągnięciem wieku emerytalnego), osoby prawne oraz spółki osobowe, które prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji rolnej lub zwierzęcej. Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji części kosztów poniesionych na inwestycje, maksymalna kwota wsparcia udzielonego na jedno gospodarstwo wynosi 300 000 zł w całym okresie programowania. Obecnie najwyższy poziom dofinansowania to 60% kosztów inwestycji, przeznaczony dla osób fizycznych do 40. roku życia, posiadających gospodarstwo na terenach o warunkach niekorzystnych dla gospodarowania, terenach górskich, obszarach objętych programem NATURA 2000 lub Ramową Dyrektywą Wodną. Stawka 50% obowiązuje również dla gospodarstw leżących na wymienionych wyżej terenach, prowadzonych przez osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe, przysługuje także osobom fizycznym do momentu ukończenia 40 lat, prowadzącym gospodarstwo na dowolnych terenach. Dla wszystkich innych obowiązuje poziom dofinansowania 40%.

W ramach działania, wspierane będą inwestycje dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej (ale nie leśnej ani rybnej), które przyczynią się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Mogą dotyczyć zmian struktury produkcji, wprowadzenia innowacji do systemu produkcji, poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny produkcji, poprawy warunków utrzymania zwierząt, a także działań na rzecz ochrony środowiska (np. inwestycje w system zaopatrywania w energię ze źródeł odnawialnych na potrzeby produkcji rolnej) oraz poprawy infrastruktury drogowej. Inwestycje muszą także spełniać wymogi prawne, być uzasadnione pod względem kosztów oraz nie mogą mieć charakteru inwestycji odtworzeniowej, czyli takiej, która w miejsce strych, zużytych aktywów wprowadza nowe, w celu utrzymania produkcji na dotychczasowym poziomie. Należy pamiętać, że wzrostowi produkcji musi odpowiadać popyt na rynku, inwestycje, które tego nie uwzględniają, nie będą wspierane.

Inwestycje mogą dotyczyć zmian materialnych, a więc wybudowania lub remontu budynku, zakupu maszyn, zakładania lub modernizacji sadów lub plantacji wieloletnich oraz instalacji infrastruktury przyczyniającej się do poprawy warunków prowadzenia działalności. Inwestycje niematerialne mogą dotyczyć zakupu licencji lub patentów, w tym oprogramowania, a także usług związanych z prowadzeniem dokumentacji.

O dofinansowanie mogą się starać między innymi młodzi rolnicy, korzystający z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Wówczas brak posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych nie wyklucza beneficjenta, uzupełnienie kwalifikacji musi odbyć się zgodnie z wytycznymi programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.