Działanie 123 wspiera małych i średnich przedsiębiorców oraz grupy producentów z branży przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Celem działania jest dofinansowanie inwestycji prowadzących do wzrostu wartości dodanej, jakości, bezpieczeństwa produkcji oraz zmniejszenia jej kosztów, a także wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Ma to na celu podniesienie konkurencyjności branży, ale także ułatwienie zbytu producentom rolnym. O dofinansowanie mogą się starać osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, mające zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, prowadzące działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, małego lub średniego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa zatrudniającego maksymalnie 750 pracowników lub którego obrót nie przekracza równowartości 200 mln EUR. 

Wsparcie udzielone będzie na projekty, których realizacja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa, a także, w przypadku mikroprzedsiębiorstw, dostosowaniem do standardów europejskich. Inwestycje mogą dotyczyć wybudowania lub modernizacji budynków, zakupu sprzętu, w tym także aparatury kontrolnej i pomiarowej, a także urządzeń sprzyjających ochronie środowiska oraz specjalistycznych środków transportowych. Inwestycje w aktywa niematerialne mogą obejmować zakup patentów, licencji, oprogramowania, wdrażania systemów zarządzania jakością, a także koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, biznesplanu oraz nadzorem architektonicznym, budowlanym itp.

W ramach działania, wsparcie udzielane będzie w formie refundacji części udokumentowanych kosztów poniesionych na inwestycje, poziom dofinansowania jest zależny głównie od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi 25%, 40% lub 50% kosztów inwestycji. W całym okresie programowania, pomoc przyznana jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć kwoty 20 000 000 zł, a kwota dofinansowania jednego projektu nie może być niższa niż 100 000 zł.