Działanie 125 jest wdrażane według dwóch równoległych schematów, dotyczących dwóch obszarów: scalania gruntów rolnych oraz poprawy stosunków wodnych na obszarach rolnych 

i ochrony przed powodziami. O dofinansowanie mogą starać się starostowie – w ramach schematu I, oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – w ramach schematu II.

Celem wdrażania schematu I jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych 

i leśnych. Zmniejszenie liczby działek i zwiększenie powierzchni poszczególnych gospodarstw umożliwi lepsze wykorzystanie infrastruktury technicznej i ułatwi mechanizację upraw. W ramach działania zorganizowana zostanie także sieć dróg umożliwiających dojazd do zabudowań i gruntów rolnych. Projektem objęte jest przygotowanie projektu scalenia oraz zagospodarowanie terenu po scaleniu, pod kątem użyteczności rolniczej. Maksymalny koszt przygotowania projektu w większości województw wynosi 350 EUR/ha (w województwie lubelskim, śląskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim jest to 500 EUR/ha), a maksymalny koszt zagospodarowania terenów to 900 EUR/ha.

W ramach schematu II realizowane będą projekty z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi na terenach rolniczych. Ma to na celu poprawę retencji wodnej, jakości gleb oraz zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej. Wspierane projekty mogą dotyczyć budowy lub remontu systemów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, systemów zaopatrywania w wodę na potrzeby rolnictwa oraz systemy ochrony przeciwpowodziowej terenów rolniczych. Dofinansowanie obejmuje techniczną dokumentację projektu, koszty robót oraz koszty wykupu gruntu pod inwestycje (maksymalnie w wysokości 10% całości kosztów projektu).

Oba schematy zakładają zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska. W ramach działania wysokość wsparcia wynosi do 100% kosztów projektu.