Działanie 126 powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie, jakie zgłaszają poszkodowani 

w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi, osuwisk ziemi itp.). Wniosek o dotację mogą składać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność rolniczą, a które w wyniku zjawisk atmosferycznych poniosły straty w środkach trwałych w wysokości minimum 10 000 zł. 

Wsparcie finansowe wynosi maksymalnie 300 000 zł na jedno gospodarstwo w całym okresie programowania, należy je wykorzystać na odtworzenie czynników produkcji rolniczej, zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych. Mogą zostać przeznaczone na budowę lub remont budynków, zakup maszyn, inwestycje w elementy infrastruktury technicznej, a także zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich lub odtworzenie sadów i wieloletnich plantacji, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. 

Pomoc ma formę jednorazowego grantu finansowego w wysokości maksymalnie 90% kosztów projektu. Kwota wsparcia nie może być wyższa niż 130% wartości strat w środkach trwałych, spowodowanych klęską żywiołową.