Działanie 132 ma na celu wprowadzenie na rynek i popularyzację żywności wysokiej jakości oraz wsparcie producentów rolnych w celu podnoszenia standardów produkcji spożywczej. Produkcja wysokiej jakości żywności niesie za sobą jednak większe koszty, rynek takiej żywności dopiero się rozwija, a konsumenci wciąż nie są gotowi na kupowanie droższych produktów, zarówno z powodu ograniczeń finansowych, jak i małej świadomości znaczenia certyfikatów jakości. Dlatego w ramach działania o dotację mogą starać się producenci rolni (osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, wpisani do ewidencji producentów), którzy wytwarzają produkty objęte wybranymi, europejskimi i krajowymi systemami jakości dla żywności. 

Wsparcie, mające zrekompensować straty poniesione na skutek prowadzenia produkcji żywności wysokiej jakości, koszty certyfikacji, kontroli i ewentualnych składek, jest wypłacane co roku przez maksymalnie 5 lat. Jego wysokość zależy od systemu, w jakim producent bierze udział: dla systemów wspólnotowych, Systemu Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności maksymalna wartość wsparcia wynosi 3200 zł rocznie, dla produkcji ekologicznej zgodnej z prawem unijnym – 996 zł rocznie oraz dla systemów krajowych, Systemu Integrowana Produkcja – 2750 zł na rok i dla Systemu Jakość Tradycja – 1470 zł na rok. Łączna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 3000 EUR rocznie na 1 gospodarstwo. Możliwe jest wsparcie producentów stosujących inne krajowe systemy jakości, spełniające kryteria zawarte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1974/2006.