Działanie 133 jest uzupełnieniem działania 132, wspierającego producentów żywności stosujących systemy jakości. Ma na celu zwiększenie popytu na produkty spożywcze wysokiej jakości, zwiększenie wiedzy o certyfikowanej produkcji spożywczej i świadomości na temat zalet spożywania produktów o potwierdzonej jakości. Wsparcie adresowane jest do grup producentów, które skupiają podmioty wytwarzające produkty objęte następującymi systemami jakości: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, produkcja ekologiczna (w rozumieniu prawa wspólnotowego), Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja oraz innymi krajowymi systemami jakości żywności, spełniającymi określone kryteria. Stosowanie tych systemów musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wsparcie jest skierowane do grup pochodzących z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których działalność jest odpowiednio udokumentowana. 

W ramach działania 133 dofinansowane będą projekty informacyjne i promocyjne skierowane do ogółu konsumentów z Unii Europejskiej lub konkretnej grupy docelowej. Działania te powinny podnieść poziom wiedzy konsumentów na temat systemów jakości żywności, korzyści płynących ze spożywania certyfikowanych produktów i zachęcić ich do wybierania produktów wysokiej jakości. Zwiększony popyt ułatwi producentom zbyt tych produktów i zapewni zyskowność. Umożliwi wprowadzenie większej ilości towarów na rynek, przyczyni się do zwiększenia ilości producentów wysokojakościowej żywności, przez co w pewnym stopniu może zmniejszyć bezrobocie na terenach wiejskich.

Grupy producentów mogą otrzymać zwrot do 70% kosztów poniesionych na działania informacyjne i promocyjne, jak na przykład kampanie reklamowe czy organizacja lub uczestnictwo 

w targach i wystawach. Przed wprowadzeniem do obiegu, materiały promocyjne i informacyjne stosowane w projekcie muszą uzyskać akceptację instytucji zarządzającej i wrażającej, która potwierdzi ich zgodność z przepisami prawa unijnego i krajowego. Promowane mogą być tylko produkty żywnościowe objęte wymienionymi systemami jakości, a w kampanii muszą być podkreślone te cechy produktów, które przyczyniły się do uzyskania tych certyfikatów.