Celem działania 142 jest zwiększenie zjawiska zrzeszania się producentów rolnych w grupy. Zwiększenie współpracy wśród drobnych producentów zwiększy ich konkurencyjność oraz ułatwi dostosowanie produkcji gospodarstw do wymogów rynku. Umożliwi także wspólną sprzedaż produktów do odbiorców hurtowych oraz objęcie ich wspólnymi zasadami przygotowania do sprzedaży i systemu informacji o produkcie. Grupy producentów rolnych mogą uzyskać wsparcie na ułatwienie tworzenia i działalności administracyjnej w okresie pierwszych pięciu lat od wpisania do rejestru przez marszałka województwa. 

Aby zostać wpisaną do rejestru, grupa producentów rolnych musi skupiać producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów, a co najmniej połowa przychodów grupy musi pochodzić ze sprzedaży tego produktu lub tej grupy produktów. Grupa musi działać na podstawie aktu założycielskiego (statutu lub umowy) oraz określać zasady produkcji oraz przygotowania do sprzedaży, obowiązujące członków grupy. Każdy z członków grupy może posiadać maksymalnie 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Grupa producentów rolnych otrzymuje osobowość prawną. 

Wsparcie jest udzielane przez 5 lat na zasadzie zryczałtowanych corocznych wypłat. Jeżeli wartość produkcji sprzedanej nie przekracza 1 000 000 EUR, wówczas wsparcie wynosi odpowiednio jej 5%, 5%, 4%, 3% i 2% w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku. Jeśli wartość produkcji przekracza 1 000 000 EUR, stawki wsparcia kształtują się następująco: 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1,5% wartości produkcji. Maksymalna kwota wsparcia dla grupy to 100 000 EUR w pierwszym i drugim roku, 80 000 EUR w trzecim, 60 000 EUR w czwartym i 50 000 EUR w piątym roku