Działanie jest przeznaczone dla rolników posiadających gospodarstwa na terenach niekorzystnych dla prowadzenia działalności rolniczej z powodu złych warunków naturalnych. Wsparcie finansowe w ramach działania ma stanowić rekompensatę za utrudnienia związane z niekorzystną lokalizacją gospodarstwa. Przyczyni się to do zapewnienia ciągłości gospodarowania w sposób satysfakcjonujący dla rolnika oraz przyjazny dla środowiska, pomoże zapobiec wyludnianiu i zatracaniu rolniczego charakteru obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach.

O wsparcie mogą starać się rolnicy posiadający gospodarstwa na obszarach nizinnych, na których występują utrudnienia związane z niską jakością gleb, niekorzystnym ukształtowaniem terenu, warunkami klimatycznymi, wodnymi oraz wskaźnikami demograficznymi i dużym udziałem osób zatrudnionych w rolnictwie, a także na obszarach górskich, gdzie utrudnienia wynikają z ukształtowania powierzchni i warunków klimatycznych. Obszary górskie określono jako należące do gmin, w obszarze których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości ponad 500 m n.p.m. Wsparcie mogą otrzymać także rolnicy posiadający gospodarstwa na terenach sklasyfikowanych jako obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami, znajdujące się na terenach podgórskich w gminach, w których ponad połowa użytków rolnych leży na wysokości co najmniej 350 m n.p.m. Gminy te muszą spełniać co najmniej 2 z następujących czterech cech: średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi mniej niż 7,5 ha, występuje zagrożenie erozją wodną gleb, ponad 25% gospodarstw zaprzestało produkcji rolnej oraz trwałe użytki zielone stanowią ponad 40% w strukturze użytkowania gruntów.

Gospodarstwo objęte wsparciem musi być użytkowane jako, grunty orne, sady lub trwałe użytki zielone, a powierzchnia gospodarstwa należąca do terenów o niekorzystnych warunkach dla gospodarowania wynosi co najmniej 1 ha. 

Wsparcie udzielane jest na zasadzie rocznych zryczałtowanych dopłat do każdego hektara położonego na obszarach o niekorzystnych warunkach dla gospodarowania oraz użytkowanego 

w sposób rolniczy. Wysokość dopłaty jest zależna od terenu, najwyższa jest na terenach górskich 

i wynosi 320 zł/ha, dla terenów nizinnych jest to 179zł/ha lub 264 zł/ha, a dla obszarów ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami 264 zł/ha. Stawki te w całości wypłacane są tylko dla 50 ha stanowiących całość lub część gospodarstwa, dla każdego następnego hektara stawka jest pomniejszona. 

Przyjmując pierwszą płatność, beneficjent zobowiązuje się do kontynuowania działalności rolniczej na danym terenie przez najbliższe 5 lat.