Założeniem działania 214 jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

i promowanie produkcji rolnej przyjaznej dla środowiska. Wśród celów działania można wyróżnić ochronę zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych, zachowanie bioróżnorodności oraz ochronę gleb i wód. 

W ramach działania wyróżniono 9 pakietów rolnośrodowiskowych:

1. Rolnictwo zrównoważone

2. Rolnictwo ekologiczne

3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

8. Ochrona gleb i wód

9. Strefy buforowe

Każdy z tych pakietów zawiera zestaw wytycznych, po spełnieniu, których rolnik może starać się o dofinansowanie. Aby otrzymać pomoc, należy posiadać użytki rolne o powierzchni, co najmniej 1 ha oraz zobowiązać się do realizacji założeń programu rolnośrodowiskowego przez 5 najbliższych lat i przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa oraz wymagań wynikających z poszczególnych pakietów. 

 Wsparcie z założenia jest wieloletnie, wypłacane co roku w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę poniesionych kosztów i utraconych dochodów związanych z realizacją wytycznych. W zależności od specyfiki pakietu, wysokość płatności jest przypisana do hektara, sztuki zwierzęcia (dla pakietu 7) lub metra bieżącego (dla pakietu 9). Niektóre pakiety można łączyć.