Działanie ma na celu zwiększenie powierzchni obszarów leśnych poprzez zalesianie gruntów rolnych, dla których uzasadnione jest zaprzestanie użytkowania rolnego (np. ze względu na niską jakość gleb), a także opuszczonych gruntów rolniczych lub innych gruntów odłogowanych, dla których zalesianie jest uzasadnione (np. z powodu zagrożenia erozją). Działanie dotyczy terenów nieobjętych programem Natura 2000.

            W ramach działania wsparcie finansowe obejmuje założenie uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie), pielęgnację uprawy (premia pielęgnacyjna) oraz w przypadku zalesiania gruntów rolnych, premię zalesieniową – rekompensującą dochody utracone na skutek zaprzestania produkcji rolnej na danych gruntach. Plan zalesienia musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi być większa niż 0,5 ha (w przypadku grupy rolników – 2 ha), i nie większa niż 100 ha w okresie programowania. Zalesienie musi być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi oraz dostosowane do lokalnego stanu środowiska. Do zalesienia będą wykorzystane sadzonki rodzimych gatunków drzew i krzewów o jakości spełniającej wymagania określone ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym.

 

            Wsparcie jest skierowane do rolników – osób fizycznych, prawnych oraz grup tych osób posiadających gospodarstwo rolne na terytorium Unii Europejskiej i prowadzących działalność rolniczą, a także – w zakresie wsparcia na zalesienie – do jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie na zalesienie jest wypłacane jednorazowo jako dopłata do każdego hektara. Wysokość wsparcia jest uzależniona od proporcji drzew iglastych i liściastych na zalesionym obszarze, ukształtowania terenu oraz sposobu zabezpieczenia sadzonek przed zwierzętami. Premia pielęgnacyjna wypłacana jest co roku przez 5 lat, jej wysokość zależy od ukształtowania terenu i sposobu zabezpieczenia sadzonek. Premia zalesieniowa natomiast wypłacana jest co roku przez 15 lat i podlega dziedziczeniu.